แท็ก โพสต์แท็กกับ "คณาเภสัช"

แท็ก: คณาเภสัช

พิกัดกองปถวีธาตุ

  พิกัดกองปถวีธาตุ ประจำสมุฏฐานปถวี (ธาตุ 20 กอง) 1) แก้ปถวีธาตุกำเริบ มีตัวยาดังนี้ รากช้าพลู หนัก 16 ส่วน ดอกดีปลี หนัก 8 ส่วน เถาสะค้าน หนัก 4 ส่วน รากเจตมูลเพลิง หนัก 3 ส่วน เหง้าขิงแห้ง...

พิกัดกองอาโปธาตุ

  พิกัดกองอาโปธาตุ ประจำสมุฏฐานอาโป (ธาตุน้ำ 12 กอง) 1) แก้อาโปธาตุกำเริบ มีตัวยาดังนี้ ลูกมะขามป้อม หนัก 16 ส่วน รากช้าพลู หนัก 8 ส่วน ดอกดีปลี หนัก 4 ส่วน รากเจตมูลเพลิง หนัก 3 ส่วน เถาสะค้าน...

พิกัดกองวาโยธาตุ

  พิกัดกองวาโยธาตุ ประจำสมุฏฐานวาตะ (ธาตุลม 6 กอง) 1) แก้วาโยธาตุกำเริบ มีตัวยาดังนี้ ลูกสมอไทย หนัก 16 ส่วน เถาสะค้าน หนัก 8 ส่วน เมล็ดพริกไทย หนัก 4 ส่วน ดอกดีปลี หนัก 3 ส่วน รากเจตมูลเพลิง...

พิกัดกองเตโชธาตุ

  พิกัดกองเตโชธาตุกำเริบ ประจำสมุฏฐานอัคคี (ธาตุไฟ 4 กอง) 1) แก้เตโชธาตุกำเริบ มีส่วนตัวยาดังนี้ ลูกสมอพิเภก หนัก 16 ส่วน รากเจตมูลเพลิง หนัก 8 ส่วน เหง้าขิงแห้ง หนัก 4 ส่วน รากช้าพลู หนัก 3 ส่วน ดอกดีปลี...

ทศเบจขันธ์

ทศเบจขันธ์ แก้ในกองอสุรินธัญญาณธาตุ คือ ธาตุสำแดงให้รู้ดุจผีสิง ให้ระส่ำระสายอยู่ในสมุฏฐานใด แก้ด้วยโสฬสเบญจกูลพิกัดใด จึงจะเหมาะแก่การบำบัดโรคนั้น 1) ทศเบญจขันธ์ ถ้าจะแก้ในกองปถวีธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้ ดอกดีปลี 5 ส่วน รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน เถาสะค้าน 3 ส่วน รากช้าพลู 2 ส่วน เหง้าขิงแห้ง 1...

โสฬสเบญจกูล

  โสฬสเบญจกูล สรรพคุณ แก้ในกองธาตุทั้ง 4 และอากาศธาตุ 1) โสฬสเบญจกูล ถ้าจะแก้ในกองปถวีธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้ ดอกดีปลี 16 ส่วน รากช้าพลู 8 ส่วน เถาสะค้าน 6 ส่วน รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน เหง้าขิงแห้ง 2 ส่วน 2) โสฬสเบญจกูล ถ้าจะแก้กองอาโปธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้ ดอกดีปลี 16 ส่วน รากช้าพลู 8...

ทศเบญจกูล

  ทศเบญจกูล มีส่วนตัวยาดังนี้ ดอกดีปลี 10 ส่วน เถาสะค้าน 10 ส่วน เหง้าขิงแห้ง 10 ส่วน รากช้าพลู 10 ส่วน รากเจตมูลเพลิง 10 ส่วน สรรพคุณ แก้ในกองธาตุทั้งปวงและสงเคราะห์ไปแก้ในโรคสตรี

อภิญญาณเบญจกูล

  อภิญญาณเบญจกูล มีส่วนตัวยาดังนี้ ใบ ดอก ราก เจตมูลเพลิง สิ่งละ 4 ส่วน ใบ ดอก ราก สะค้าน สิ่งละ 6 ส่วน ใบ ดอก ราก ขิงแห้ง สิ่งละ 10 ส่วน ใบ ดอก ราก ช้าพลู สิ่งละ...

มหาพิกัดเบญจกูล

  มหาพิกัดเบญจกูล มีส่วนตัวยาดังนี้ รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน เถาสะค้าน 6 ส่วน เหง้าขิงแห้ง 10 ส่วน รากช้าพลู 12 ส่วน ดอกดีปลี 20 ส่วน สรรพคุณ แก่ธาตุทั้งปวงให้บริบูรณ์