Tuesday, March 21, 2023
กกกันดาร

กกกันดาร

ชื่อสมุนไพร :         กกกันดารชื่ออื่นๆ :               ...

พิกุล

พิกุล

ชื่อสมุนไพร : พิกุล ชื่ออื่น ๆ : พิกุลป่า, กุน, แก้ว, ซางดง ชื่อสามัญ : Bullet Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi Linn. ชื่อวงศ์ : SPOPTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพิกุล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่...

กระดังงาไทย

ชื่ออื่น ๆ : กระดังงาไทย, กระดังงาใบใหญ่, กระดังงาใหญ่, กระดังงาไทย, กระดังงา(ภาคกลาง), สะบันงาต้น, สะบานงา, สะบานงา(ภาคเหนือ), กระดังงา, กระดังงอ(ภาคใต้)ชื่อสามัญ : Perfume...
ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้

ชื่อสมุนไพร : ว่านหางจระเข้ ชื่ออื่นๆ :  ว่านไฟไหม้, หางตะเข้ ชื่อสามัญ : Star cactus, Aloe, Aloin, Jafferabad, Barbados ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe vera (L.) Burm.f. ชื่อพ้อง : Aloe...

สัก

ชื่อสมุนไพร : สัก ชื่ออื่นๆ : ปายี้, เส่บายี้, เป้อยี, ปีฮือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis Linn.f. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นสัก เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรงสูงได้ถึง 30...
จิกน้ำ

จิกน้ำ

ชื่อสมุนไพร : จิกน้ำ ชื่ออื่น : จิกนา, กระโดนทุ่ง, กระโดนน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. ชื่อวงศ์ : BARRINGTONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจิกน้ำ เป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ มีความสูงประมาณ...
ปีบ

ปีบ

ชื่อสมุนไพร : ปีบ ชื่ออื่น ๆ : กาดสะลอง, กาซะลอง(ภาคเหนือ), ปีบ(ภาคกลาง), เต็กตองโพ่(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis Linn. F. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นปีบไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ ลำต้นตรง...
มะแว้งเครือ

มะแว้งเครือ

ชื่อสมุนไพร : มะแว้งเครือ ชื่ออื่นๆ : มะแว้งเถา(กรุงเทพฯ ), แขว้งเควีย (ตาก) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum trilobatum L. ชื่อวงศ์ : Solanaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะแว้งเครือ เป็นไม้เถาขนาดเล็ก ลักษณะของลำต้นกลมเป็นเถามันสีเขียว ตามลำต้นมีหนามแหลม จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ต้องการน้ำ และความชื้นในปริมาณปานกลาง...

คูน

คูน
ชื่อสมุนไพร : คูน, ชื่ออื่น ๆ : ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ), กีเพยะ...