ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยภาคใต้

ปรัชญาและแนวคิดของการนวดแผนไทยภาคใต้ การนวดแผนไทยของภาคใต้มักจะมีการควบคู่มากับการนวดของหมอตำแย โดยการนวดพื้นบ้านของทางภาคใต้นั้นจะมีการนวดกล่อมท้อง ซึ่งทำให้คนท้องมีความสบายคลายความปวดเมื่อย เป็นการจัดท่าทางของทารกในครรภ์...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดแผนไทย

ความหมายและคุณค่าของการนวดแผนไทย การเรียนนวดไทยแต่เดิมเรียนกันตามบ้านของพ่อครู ในสมัยต่อมาได้มีการก่อตั้งเป็นสมาคมแพทย์แผนโบราณขึ้นตามวัดต่าง ๆ คือ...

การนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน

กระบวนการและเทคนิคการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน การนวดแผนไทยขั้นพื้นฐานเป็นการนวดทั้งตัว มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายทั่วร่างกาย กระบวนการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจากท่านอนหงาย...

วิธีการนวดแผนไทยตามกลุ่มอาการและโรคที่พบบ่อย

วิธีการนวดแผนไทยตามกลุ่มอาการและโรคที่รักษาหายได้ ❐ กลุ่มอาการและโรคซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการนวดแผนไทย ได้แก่ อาการที่ปวดที่พบบ่อย คือ...

Scroll to top