Friday, September 22, 2023

หัตถเวชกรรมไทย

การตรวจ วินิจฉัย บำบัด และป้องกันโรค รวมถึงการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การประคบสมุนไพรและการอบสมุนไพร
ปรัชญาการนวดไทยเพื่อการบำบัด

ปรัชญาการนวดไทยเพื่อการบำบัด

การนวดไทยเพื่อการบำบัดมุ่งป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกายเมื่อเจ็บป่วย ตามแนวเส้นประธานสิบ สามารถเปรีบเทียบกับความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ เป็นเส้นสมมติตามแบบการแพทย์มีแนวคล้ายจุดฝังเข็มของจีน และแนวเส้นทางเดินพลังกุณฑาลินีในโยคะศาสตร์ ท่าในการการดัดตนของไทยมีส่วนคล้ายอาสนะโยคะ และหลักการสมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ในหลักของปรัชญาการนวดไทยเพื่อการบำบัด...
การแพทย์ทางเลือกเพื่อการบำบัดโดยการนวด

การแพทย์ทางเลือกเพื่อการบำบัดโดยการนวด

การบำบัดด้วยมือ เป็นวิธีการหนึ่งในการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีตัวอย่าง คือ การนวดแบบสวีดิช นิยมมากในสปา การนวดจุดสะท้อนฝ่าเท้า เรียกว่า การนวดฝ่าเท้า...

ทฤษฎีการนวดไทยแบบราชสำนักเพื่อการบำบัดโรค

เอกลักษณ์ของการนวดไทยแบบราชสำนัก มีรายละเอียด ดังนี้ ต้องมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ไม่เริ่มนวดฝ่าเท้านอกจากจำเป็นจริง ๆ โดยมากจะเริ่มใต้เข่ามาข้อเท้า หรือจากต้นขามาถึงข้อเท้า ใช้เฉพาะมือ...