การนวดไทย แบบเชลยศักดิ์

การนวดไทย แบบเชลยศักดิ์

การนวดไทย แบบเชลยศักดิ์ การนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการนวดระดับชาวบ้านทั่วไป สืบทอดกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน...

สอนนวดไทย

นวดไทยพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจ ทีมงานเราอยากแบ่งปันประสบการณ์การนวดแผนไทยให้กับพี่น้องที่กำลังศึกษาการนวดแผนไทยพื้นฐานคะ หมอนวดที่เห็นเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝน ได้เรียนรู้จากครูผู้มีประสบการณ์ และวันนี้ตังใจอยากจะถ่ายทอดเป็นแนวทางการนวดไทยพื้นฐานคะ...

ภูมิหลังด้านการนวดไทยเพื่อการบำบัด

ภูมิหลังด้านการนวดไทยเพื่อการบำบัด

การนวดไทยที่มีความรุ่งเรืองมาก คือในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยพระบรมไตรโลกนาถ เห็นได้จากหลักฐานทำเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน และในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เช่นกัน...

ปรัชญาการนวดไทยเพื่อการบำบัด

ปรัชญาการนวดไทยเพื่อการบำบัด

การนวดไทยเพื่อการบำบัดมุ่งป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกายเมื่อเจ็บป่วย ตามแนวเส้นประธานสิบ สามารถเปรีบเทียบกับความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ เป็นเส้นสมมติตามแบบการแพทย์มีแนวคล้ายจุดฝังเข็มของจีน และแนวเส้นทางเดินพลังกุณฑาลินีในโยคะศาสตร์...

Scroll to top