การทำคลอดปกติ

การทำคลอดบุตรเป็นของธรรมดาโลก ไม่รู้ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ต้องมีการผสมพันธุ์ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าไม่มีการผสมพันธุ์ ในโลกนี้ก็เงียบและสิ่งต่างๆ ก็พลอยดับสูญไปหมด...

การดูแลมารดาและทารกในระยะหลังคลอด

ในระยะหลังคลอดนี้ คือเข้าระยะที่ต้องให้การดูแลแก่มารดาเป็นพิเศษเนื่องจากร่างกายของมารดาจะมีความอ่อนเพลียอย่างมาก จากการคลอดและต้องเสียโลหิตจากบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการลอกตัวของรกและมีการเสียโลหิตจากบาดแผลฉีกขาดของช่องคลอด ผดุงครรภ์ จำเป็นต้องให้การสังเกตอาการมารดาอย่างละเอียดถี่ถ้วน...

การเจริญเติบโตและการดูแลทารก

การเลี้ยงดูทารกให้มีการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแข็งแรงสมวัยนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ที่บิดามารดามีความต้องการและตั้งใจที่จะให้กำเนิดบุตร เพื่อทารกเกิดมาแล้วสามารถให้การเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ทั้งในด้านอาหาร ความสะอาดและการป้องกันรักษาโรคต่างๆ...

Scroll to top