บทนำ “การผดุงครรภ์”

ผู้ที่จะเป็นผดุงครรภ์ที่ดีนั้นต้องมีวิชาความรู้และความสามารถวินิจฉัยจำแนกสภาวะของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้ เพื่อให้มีการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม ประกอบกับผู้นั้นต้องเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยอ่อนโยน มีความเมตตา และมีคุณธรรมในการให้การดูแลแก่บุคคลทุกๆคน...

บทบาทหน้าที่ของผดุงครรภ์แผนโบราณ

ผดุงครรภ์ มีหน้าที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ตั้งครรภ์ ตั้งแต่แรกจนทารกเริ่มคลอด และมีหน้าที่ชี้แจงแนะนำในสิ่งต่างๆ ให้ผู้จะเป็นมารดาเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง...

จริยธรรมแห่งวิชาชีพการผดุงครรภ์

ผู้ที่จะเป็นผดุงครรภ์แบบโบราณนั้น จะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมประจำใจ มีความเสียสละ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปด้วยดี มีเหตุผลในการปฏิบัติและต้องเป็นผู้ที่มีความโอบอ้อมอารี...

สรีระร่างกายของหญิงและชายวัยเจริญพันธุ์

การเรียนผดุงครรภ์จำเป็นต้องรู้จักระบบอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยว่าแต่ละอวัยวะทำหน้าที่ผสมพันธุ์ให้เกิดชีวิตขึ้นได้อย่างไรการสืบพันธุ์เป็นของธรรมดาตามหน้าที่ของธรรมชาติของโลกไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ต้องมีการผสมพันธุ์เพื่อสืบเผ่าพันธุ์ ทุกคนควรจะต้องรู้จักส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในตัวเรารวมถึงหน้าที่ของอวัยวะเหล่านั้นว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอยู่ตรงไหนทำหน้าที่อย่างไรจึงเกิดมีชีวิตขึ้นได้สิ่งเหล่านี้นอกจากแพทย์ผู้เรียนรู้และผู้ สนใจศึกษาเท่านั้นจึงจะทราบได้ แต่ผดุงครรภ์ต้องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์อวัยวะต่างๆของร่างกายและการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายและต้องไม่เก็บความสงสัยไว้ควรจะปรึกษาผู้ที่มีความเข้าใจ กว่าหรือถ้าพบผู้ป่วยซึ่งมีอาการที่ผิดแปลกจากที่เคยพบก็ควรส่งโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยทันการ...

การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

ในคัมภีร์ปฐมจินดาได้กล่าวถึงต้นเหตุที่เกิดมนุษย์ ซึ่งแพทย์ทั้งหลายควรรู้ไว้ดังนี้ว่า สัตว์ทั้งหลาย เมื่อจะมีการปฏิสนธิขึ้นมา ต้องมีพร้อมด้วยบิดา-มารดา...

การบำรุงรักษาครรภ์และการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์(ครรภ์รักษา)

สตรีทั้งปวงที่มีครรภ์อันตั้งขึ้นได้ 15 วันก็ดี เดือนหนึ่งก็ดี แสดงกายให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายให้รู้ว่าตั้งครรภ์ขึ้นแล้ว...

Scroll to top