ผดุงครรภ์ไทย

การผดุงครรภ์ไทยเป็นความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นศาสตร์และศิลป์ที่เชื่อมโยงประเพณีและวัฒนธรรม ของแต่ละท้องถิ่นสืบต่อกันม

บทนำ “การผดุงครรภ์”

ผู้ที่จะเป็นผดุงครรภ์ที่ดีนั้นต้องมีวิชาความรู้และความสามารถวินิจฉัยจำแนกสภาวะของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้ เพื่อให้มีการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม ประกอบกับผู้นั้นต้องเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยอ่อนโยน มีความเมตตา และมีคุณธรรมในการให้การดูแลแก่บุคคลทุกๆคน ในทุกโอกาส การเรียนผดุงครรภ์จำเป็นต้องรู้จักอวัยวะสืบพันธุ์ว่า แต่ละอวัยวะทำหน้าที่ผสมพันธุ์ให้เกิดชีวิตขึ้นได้อย่างไร การสืบพันธุ์จึงเป็นของธรรมดาตามหน้าที่ของธรรมชาติของโลกไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ต้องมีการผสมพันธุ์เพื่อสืบเผ่าพันธุ์ ทุกคนควรจะต้องรู้จักส่วนประกอบต่างๆ...