วันพฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2019
เรื่อง หน้า 2

การเตรียมความพร้อมการนวดแผนไทย

ความหมายและความสำคัญของการเตรียมความพร้อมการนวดแผนไทย ความหมายของการนวด แยกได้ 4 ประการ คือ การนวด คือ การบรรเทาความไม่สบายในเบื้องต้นของมนุษย์ การนวด คือ การสัมผัส โดยใช้ส่วนของร่างกาย กระทำการนวด หรืออุปกรณ์นวดกระทำต่อส่วนที่มีอาการเจ็บป่วย การนวด คือ การกระทำต่อความรู้สึก ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความใกล้ชิดผูกพันเอื้ออาทรต่อกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง การนวด คือ ศิลปะ ผลของการนวดที่ดี มี...

การนวดให้ประทับใจ

องค์ประกอบของการนวดให้ประทับใจ การนวดไทยอย่างมีคุณภาพเป็นที่ประทับใจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือผู้นวด คุณลักษณะที่ดีของผู้นวด ควรเป็นดังนี้ ถูกตา ต้องใจ ใฝ่รู้ คู่ฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ดำรงตน ลักษณะของผู้นวดที่ไม่ดี คือ หลงตัวเอง เก่งเกิน เมินความรู้ ถือตัว มัวเมา เทคนิคการนวดให้ประทับใจ เทคนิคการนวดให้ประทับใจ มีดังนี้ กระทำการนวดอย่างมีสติ ก่อนนวดควรทำสมาธิ คือการไหว้ครู ในขณะนวดต้องตั้งใจนวด โดยมีหลักการนวดคือ มืออยู่ใด...

ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยภาคเหนือ

ปรัชญาและแนวคิดของการนวดแผนไทยภาคเหนือ การแพทย์พื้นบ้านภาคเหนือได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากพุทธศาสนาผสานกับความเชื่อเรื่องผีและพิธีกรรมทางลัทธิพราหมณ์ โดยมีความเชื่อว่า การกำเนิดของคนประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 และมีพลังจิต หรือที่เรียกว่า ขวัญ เข้ามาเชื่อมต่อกับอวัยวะทั้ง 32 เพื่อการรับรู้และแสดงอาการต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเชื่อว่า สิ่งเป็นอยู่ตามธรรมชาติ สาเหตุที่เกิดโรคว่า คนประกอบขึ้นด้วยรูปและนาม อย่างสมดุลและสัมพันธ์กัน เมื่อมีเหตุที่ทำให้เสียสมดุล จะมีผลกระทบกับสุขภาพได้ การนวดพื้นบ้านภาคเหนือ เรียกว่า นวดเอาเส้นเอาเอ็น ในท้องถิ่นอื่น เรียกว่า...

ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยภาคกลาง

ปรัชญาและแนวคิดของการนวดไทยภาคกลาง การนวดพื้นบ้านภาคกลางเป็นวิธีการรักษาแบบการแพทย์พื้นบ้านที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการนวดจากประสบการณ์ตรงโดยการนวดให้คนใกล้ชิด คนในครอบครัว การนวดพื้นบ้านภาคกลางมีลักษณะเหมือนกับการนวดพื้นบ้านภาคอื่น ที่การเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเอ็นและจุดนวด แต่จะแตกต่างกันตรงรายละเอียด เทคนิค วิธีการและการเรียกชื่อ ข้อสังเกตที่เด่นชัดอีกประการของการนวดพื้นบ้านภาคกลางคือ การใช้สมุนไพรและการประคบสมุนไพรร่วมกับการรักษา รูปแบบวิธีการนวดแผนไทยภาคกลาง เทคนิคและวิธีการพื้นบ้านภาคกลาง มีดังนี้ การกดจุด การบีบ การบิด การคลึง การดึง การดัด การเหยียบ การรีดเส้น การเหยียบเหล็กแดง (คล้ายการย่ำขาง แต่ต่างกันที่เทคนิควิธีการ...

ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปรัชญาและแนวคิดของการนวดไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การนวดพื้นบ้านอีสาน เป็นการรักษาแบบองค์รวม มีวิธีการสร้างองค์ความรู้แบบองค์ความรู้เฉพาะตน สั่งสมประสบการณ์ จดจำวิธีการนวดต่าง ๆ เพื่อสืบทอดให้กับคนในครอบครัว หมอนวดพื้นบ้าน ทางอีสานเรียกว่า หมอเอ็นหรือหมอจับเส้น ตำแหน่งของเส้นในการนวดพื้นบ้านอีสานมี 7 เส้น คือ เส้นบริเวณใบหน้า เส้นคอ เส้นแขน เส้นสันหลัง เส้นขา เส้นสีข้าง และเส้นท้อง กลุ่มอาการที่สามารถบำบัดของหมอนวดพื้นบ้านภาคอีสาน มีดังนี้ ╰☆...

ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยภาคใต้

ปรัชญาและแนวคิดของการนวดแผนไทยภาคใต้ การนวดแผนไทยของภาคใต้มักจะมีการควบคู่มากับการนวดของหมอตำแย โดยการนวดพื้นบ้านของทางภาคใต้นั้นจะมีการนวดกล่อมท้อง ซึ่งทำให้คนท้องมีความสบายคลายความปวดเมื่อย เป็นการจัดท่าทางของทารกในครรภ์ ลดการกดทับของศีรษะเด็กที่มีต่ออุ้งเชิงกรานในช่วงอายุครรภ์ 7-8 เดือนครึ่ง แนวคิดการวินิจฉัยอาการและการเรียกชื่อโรค ╰☆ เอ็นหมาหยุก คือ เส้นและเอ็นที่อยู่บริเวณด้านหน้าลำคอ ╰☆ กุนบาน (มดลูกบาน) ╰☆ กุนล่อ (มดลูกปลิ้น) ╰☆ ตีนพลิ๊กเมีย คือ ข้อเท้าแพลงเจ็บข้อเท้าด้านใน ╰☆ หลู่กบ้าลอย คือ ลูกสะบ้าเคลื่อนออกจากที่ ╰☆ เล่อะหลึ๊ด คือ...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดแผนไทย

ความหมายและคุณค่าของการนวดแผนไทย การเรียนนวดไทยแต่เดิมเรียนกันตามบ้านของพ่อครู ในสมัยต่อมาได้มีการก่อตั้งเป็นสมาคมแพทย์แผนโบราณขึ้นตามวัดต่าง ๆ คือ สมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย (วัดปรินายก) ใน พ.ศ. 2510 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย (วัดสามพระยา) ใน พ.ศ. 2495 โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ ใน พ.ศ. 2500 สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุฯ ใน พ.ศ.2520 ต่อมาในปี 2528...

องค์ความรู้ในหลักกิจ 4 กับการนวดแผนไทย

การรู้จักที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค ที่แรกตั้งของโรคจำแนกได้ ดังนี้ ❐ ธาตุสมุฏฐาน เจ็บป่วยได้ 3 กอง คือ ปิตตะ เสมหะ วาตะ ❐ อุตุสมุฏฐาน จำแนกเป็น 3 อย่างคือ 3 ฤดู 4 ฤดู และ 6 ฤดู ❐ อายุสมุฏฐาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ...

การนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน

กระบวนการและเทคนิคการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน การนวดแผนไทยขั้นพื้นฐานเป็นการนวดทั้งตัว มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายทั่วร่างกาย กระบวนการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจากท่านอนหงาย ท่านอนตะแตงซ้าย-ขวา ท่านอนคว่ำ และจบด้วยท่านั่งเพื่อนวดต้นคอและศีรษะ เทคนิคการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ ❐ การใช้นิ้วหัวแม่มือกดทับกัน เป็นการนวดในบริเวณพื้นที่แคบ เช่น แนวบริเวณฝ่าเท้า และตามร่องนิ้ว ❐ การใช้ฝ่ามือกดทับนิ้วหัวแม่มือ เป็นการนวดในบริเวณพื้นที่ปานกลาง มีลักษณะเป็นร่องเนื้อ เช่น บริเวณร่องกระดูกสันหน้าแข้ง ❐ การใช้ฝ่ามือกดทับฝ่ามือ เป็นการนวดในบริเวณพื้นกว้าง และรู้สึกเจ็บได้ง่าย เช่น ต้นขา ❐ การใช้สันมือย่ำ เหมือนกับฝ่ามือกดทับฝ่ามือ แต่ใช้แรงน้อยกว่า...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดแผนไทยเพื่อบรรเทาอาการและรักษาโรค

ทฤษฎีที่สำคัญในการนวดแผนไทย กายของคนเรายาวไม่เกิน 1 วา (2 เมตร) หนาประมาณไม่เกิน 1 คืบ (12 นิ้ว) กว้างประมาณไม่เกิน 1 ศอก (1 เมตร) มีลมอันประจำในกายอยู่ลึกประมาณ 2 นิ้ว มีเส้นเอ็นเกี่ยวกระหวัดรัดร่างกายอยู่ประมาณ 72,000 เส้น แต่มีเส้นสำคัญที่เป็นประธานอยู่เพียง 10 เส้นเท่านั้น สรุปเส้นประธานสิบ...