ภูมิหลังด้านการนวดไทยเพื่อการบำบัด

ภูมิหลังด้านการนวดไทยเพื่อการบำบัด

การนวดไทยที่มีความรุ่งเรืองมาก คือในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยพระบรมไตรโลกนาถ เห็นได้จากหลักฐานทำเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน และในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เช่นกัน...

ปรัชญาการนวดไทยเพื่อการบำบัด

ปรัชญาการนวดไทยเพื่อการบำบัด

การนวดไทยเพื่อการบำบัดมุ่งป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกายเมื่อเจ็บป่วย ตามแนวเส้นประธานสิบ สามารถเปรีบเทียบกับความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ เป็นเส้นสมมติตามแบบการแพทย์มีแนวคล้ายจุดฝังเข็มของจีน และแนวเส้นทางเดินพลังกุณฑาลินีในโยคะศาสตร์...

ทฤษฎีคัมภีร์ทางการผดุงครรภ์ไทยที่เกี่ยวข้องกับการนวด

การนวดบำบัดในระยะก่อนคลอด ส่วนมากเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย การนวดบำบัดในระยะหลังคลอด ในอดีตจะมีการนวดกล่อมมดลูก เพื่อให้มดลูกเข้าอู่เร็ว...

Scroll to top