ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยภาคกลาง

ปรัชญาและแนวคิดของการนวดไทยภาคกลาง

  • การนวดพื้นบ้านภาคกลางเป็นวิธีการรักษาแบบการแพทย์พื้นบ้านที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการนวดจากประสบการณ์ตรงโดยการนวดให้คนใกล้ชิด คนในครอบครัว
  • การนวดพื้นบ้านภาคกลางมีลักษณะเหมือนกับการนวดพื้นบ้านภาคอื่น ที่การเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเอ็นและจุดนวด แต่จะแตกต่างกันตรงรายละเอียด เทคนิค วิธีการและการเรียกชื่อ
  • ข้อสังเกตที่เด่นชัดอีกประการของการนวดพื้นบ้านภาคกลางคือ การใช้สมุนไพรและการประคบสมุนไพรร่วมกับการรักษา

รูปแบบวิธีการนวดแผนไทยภาคกลาง

  • เทคนิคและวิธีการพื้นบ้านภาคกลาง มีดังนี้ การกดจุด การบีบ การบิด การคลึง การดึง การดัด การเหยียบ การรีดเส้น การเหยียบเหล็กแดง (คล้ายการย่ำขาง แต่ต่างกันที่เทคนิควิธีการ อุปกรณ์และตัวยาสมุนไพร)
  • วิธีการรักษาที่ใช้ร่วมกับการนวดพื้นบ้านภาคกลาง คือ การรับประทานยาสมุนไพร การใช้น้ำมันสมุนไพร และการประคบด้วยสมุนไพร
Scroll to top