บทบาทหน้าที่ของผดุงครรภ์แผนโบราณ

ผดุงครรภ์ มีหน้าที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ตั้งครรภ์ ตั้งแต่แรกจนทารกเริ่มคลอด และมีหน้าที่ชี้แจงแนะนำในสิ่งต่างๆ ให้ผู้จะเป็นมารดาเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง...

Scroll to top