วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2019
เรื่อง หน้า 3

การทำคลอดปกติ

การทำคลอดบุตรเป็นของธรรมดาโลก ไม่รู้ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ต้องมีการผสมพันธุ์ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าไม่มีการผสมพันธุ์ ในโลกนี้ก็เงียบและสิ่งต่างๆ ก็พลอยดับสูญไปหมด หลังจากที่มีการผสมพันธุ์ ถ้าไม่มีเหตุอันใดมาขัดข้องแล้วทารกในครรภ์ก็จะต้องเติบโตเป็นลำดับ ครั้นครบกำหนด 9 เดือน ทารกก็จะคลอดออกมา การคลอดบุตรเปรียบเหมือนผลไม้สุกก็จะหล่นออกจากขั้ว โดยไม่ต้องมีลมพัดหรือคนมาเขย่า สัตว์ในโลกก็มีการคลอดเช่นเดียวกันกับมนุษย์ แต่ไม่ต้องมีผดุงครรภ์เป็นผู้ทำคลอดให้ ออกมาได้เองโดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ เราจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีการติดขัด แต่บางรายที่มีการคลอดง่ายหรือยากนั้นมักเป็นไปตามพันธุ์มารดา หรือมีเหตุขัดข้อง เช่น ศีรษะทารกโต แต่ช่องเชิงกรานมารดาแคบเล็ก หรือมีการฝืนท้องและเป็นเหตุให้การคลอดจึงต้องติดขัดได้ อีกประการหนึ่ง ถ้าเม็ดไข่ได้ผสมแล้วไปติดค้างอยู่ที่หลอดปากแตร...

การดูแลมารดาและทารกในระยะหลังคลอด

ในระยะหลังคลอดนี้ คือเข้าระยะที่ต้องให้การดูแลแก่มารดาเป็นพิเศษเนื่องจากร่างกายของมารดาจะมีความอ่อนเพลียอย่างมาก จากการคลอดและต้องเสียโลหิตจากบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการลอกตัวของรกและมีการเสียโลหิตจากบาดแผลฉีกขาดของช่องคลอด ผดุงครรภ์ จำเป็นต้องให้การสังเกตอาการมารดาอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงต้องสังเกตอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทารกที่อยู่ในช่วงของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก การดูแลมารดาในระยะหลังคลอด จำแนกได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และระยะ 2 เดือนแรกหลังคลอด 1.ระยะ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด เมื่อกระบวนการคลอดสิ้นสุดลง รกและถุงน้ำคร่ำได้ออกมาเสร็จแล้ว ในระยะ 1-2 ชั่วโมงแรกของการคลอดนี้อาจมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นผลเนื่องมาจากการคลอดเกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้ เพราะผู้คลอดย่อมเหน็ดเหนื่อยและเสียกำลังเป็นอย่างมาในการคลอด...

การเจริญเติบโตและการดูแลทารก

การเลี้ยงดูทารกให้มีการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแข็งแรงสมวัยนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ที่บิดามารดามีความต้องการและตั้งใจที่จะให้กำเนิดบุตร เพื่อทารกเกิดมาแล้วสามารถให้การเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ทั้งในด้านอาหาร ความสะอาดและการป้องกันรักษาโรคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมารดาครรภ์แรก อาจจะไม่ทราบวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นหน้าที่ของผดุงครรภ์ที่จะต้องให้การดูแล ให้การแนะนำแก่มารดาในด้านต่างๆ การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา ในสองสามวันแรกหลังคลอดแล้ว น้ำนมมารดาจะเป็นน้ำใสๆ หรือที่เรียกกันว่า นมน้ำเหลือง น้ำนมใสๆนี้มีโปรตีนอยู่เท่ากับในโลหิตของมารดา ซึ่งนับว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดและมีประโยชน์สำหรับทารกเกิดใหม่ คือ เมื่อทารกรับประทานน้ำนมเหลืองนี้เข้าไปในกระเพาะอาหารแล้ว กระเพาะอาหารทารกไม่ต้องทำงานมาก จะซึมเข้าในโลหิตทันที โดยไม่ต้องย่อย ต่อมา 3-4 วัน น้ำนมน้ำเหลืองใสๆ นี้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวขึ้น...

ยาครรภ์รักษา

แก้หญิงมีครรภ์ให้เบาหน่อยหรือเกินประมาณ ท่านให้เอา เจตมูลเพลิง 1 โกฐสอ 1 ผลผักชี 1 ดอกดีปลี 1 มะตูมอ่อน 1 สะค้าน 1 แห้วหมู 1 กกลังกา 1 รากขัดมอน 1 เปลือกโมกมัน 1 จันทร์ทั้ง 2 สิ่งละ...

ยาต้มแก้ครรภ์รักษา

ท่านให้เอา จันทร์ทั้ง 2 เกสรทั้ง 5 รากลำเจียก รากไทรย้อย หน่ออ้อเขียวหรือหน่ออ้อลายบัวน้ำทั้ง 5 เทียนสัตตบุษย์ เทียนดำ รากยอบ้าน ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ 2 บาท ต้มกินแก้ หญิงมีครรภ์มีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หรือเป็นไข้มีอาการร้อนๆ หนาวๆ หรือเป็นเม็ดผื่นไปทั้งตัว จงต้มยานี้ให้กินให้จงได้ จะหายดังปลิดทิ้ง