บทนำ “การผดุงครรภ์”

ผู้ที่จะเป็นผดุงครรภ์ที่ดีนั้นต้องมีวิชาความรู้และความสามารถวินิจฉัยจำแนกสภาวะของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้ เพื่อให้มีการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม ประกอบกับผู้นั้นต้องเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยอ่อนโยน มีความเมตตา และมีคุณธรรมในการให้การดูแลแก่บุคคลทุกๆคน ในทุกโอกาส

การเรียนผดุงครรภ์จำเป็นต้องรู้จักอวัยวะสืบพันธุ์ว่า แต่ละอวัยวะทำหน้าที่ผสมพันธุ์ให้เกิดชีวิตขึ้นได้อย่างไร การสืบพันธุ์จึงเป็นของธรรมดาตามหน้าที่ของธรรมชาติของโลกไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ต้องมีการผสมพันธุ์เพื่อสืบเผ่าพันธุ์

ทุกคนควรจะต้องรู้จักส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวเรารวมถึงหน้าที่ของส่วนต่างๆ นั้นๆ เช่นต้องรู้ว่า อวัยวะสืบพันธุ์ของตนนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง อยู่ตรงไหน ทำหน้าที่อย่างไร จึงเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้มิใช่นอกจากแพทย์ ผู้เรียนรู้ และผู้สนใจศึกษาเท่านั้นจึงจะทราบได้ ผู้ผดุงครรภ์มีความจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องอวัยวะสืบพันธุ์ ส่วนประกอบของร่างกายและการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่ง ถ้าพบคนไข้ซึ่งมีอาการผิดแปลกจากที่เคยพบก็ควรส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะให้การช่วยเหลือผู้เจ็บปวดทันการ นอกจากความรู้ในวิชาชีพการผดุงครรภ์เหล่านี้ ผู้เรียนยังต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการผดุงครรภ์ด้วย

Scroll to top