จริยธรรมแห่งวิชาชีพการผดุงครรภ์

ผู้ที่จะเป็นผดุงครรภ์แบบโบราณนั้น จะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมประจำใจ มีความเสียสละ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปด้วยดี มีเหตุผลในการปฏิบัติและต้องเป็นผู้ที่มีความโอบอ้อมอารี มีอัธยาศัยอ่อนโยนสุภาพ เป็นผู้มีกาย วาจา ใจ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกโอกาส

จริยธรรมของผดุงครรภ์แบบโบราณ มี 10 ประการ ดังนี้ :

  1. เมตตาจิตต่อคนไข้
  2. ไม่โลภเห็นแก่ลาภ
  3.  ไม่โอ้อวดความรู้
  4. ไม่หวงกีดกันความรู้ผู้อื่นที่มีความรู้ดีกว่าตน
  5. ไม่ลุแก่อำนาจและอคติ
  6.  ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นโลกธรรม 8
  7. มีความละอายต่อบาป
  8. ไม่เป็นคนเกียจคร้าน
  9. มีสติไตร่ตรอง
  10.  ไม่มีสันดานมัวเมา
Scroll to top