การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

ในคัมภีร์ปฐมจินดาได้กล่าวถึงต้นเหตุที่เกิดมนุษย์ ซึ่งแพทย์ทั้งหลายควรรู้ไว้ดังนี้ว่า สัตว์ทั้งหลาย เมื่อจะมีการปฏิสนธิขึ้นมา ต้องมีพร้อมด้วยบิดา-มารดา และมีครบบริบูรณ์ของธาตุทั้ง 4 คือ ปฐวีธาตุ 20 อาโปธาตุ 12 วาโยธาตุ 6 เตโชธาตุ 4  ซึ่งจะระคนเข้าด้วยกัน แล้วจึงมีการปฏิสนธิขึ้นในมดลูก เพื่อมีการเจริญเติบโตขึ้นก็จะเรียกว่า มารดามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น

Scroll to top