การบำรุงรักษาครรภ์และการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์(ครรภ์รักษา)

สตรีทั้งปวงที่มีครรภ์อันตั้งขึ้นได้ 15 วันก็ดี เดือนหนึ่งก็ดี แสดงกายให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายให้รู้ว่าตั้งครรภ์ขึ้นแล้ว เพราะว่าเอ็นผ่านหน้าอกนั้นเขียว หัวนมดำคล้ำเข้าแล้ว ตั้งขึ้นเป็นเม็ดรอบหัวนมนั้น ก็ให้แพทย์พึงรู้สตรีผู้นั้นมีครรภ์โดยสังเขป

สตรีมีครรภ์ได้ 1 เดือน ถ้าไข้รำเพรำพัด คือ ให้ราก ให้จุกในอุทร และให้แดกขึ้นและแดกลงเป็นกำลัง และให้ละเมอ เพ้อพกดังผีเข้า แพทย์ไม่รู้ว่าเป็นไข้สันนิบาตนั้น หามิได้เลย บังเกิดโทษในครรภ์รักษานั้นเอง ให้ทำพิธีตามโบราณเสียก่อน พิธีมีดังนี้ ท่านให้ทำบัตร 5 มุม เอาแป้งคลึงท้องด้วยมนต์นี้ โอมธิชูภูภะสวาหะ 7 ที แล้วจึงเอาแป้งที่คลึงนั้นมาปั้นรูปหญิงคน 1 รูปภูเขาอัน  1 รูปไก่ตัว 1 รูปม้าตัว 1 เอาลูกไม้ 7 สิ่ง ดอกไม้ 7 สิ่ง แล้วเอาข้าวสารโปรยกลางลูกไม้บูชา แล้วเอาไปส่งที่ทิศอาคเนย์ ทำ 3 วันหาย ถ้าไม่หายท่านให้เอาจันทร์หอม ดอกบัวเผื่อน รากบัวหลง ข้าวเหนียวกัญญา สิริยา 4 สิ่งนี้บดทำแท่งไว้ละลายน้ำนมโคกินหาย ถ้าไม่หาย ให้เอายาขนานนี้ เนื้อโคย่าง 1 ข้าวตอกข้าวเหนียวกัญญา 1 บดละลายน้ำผึ้งกินหาย ถ้าให้ร้อนยาขนานนี้ ท่านให้เอาใบไทรย้อย ใบหญ้าแพรก ใบพรมมิ ใบตำลึง และดินประสิวขาว สิริยา 5 สิ่งนี้ บดละลาย น้ำซาวข้าวชโลมหาย กินก็ได้ ใช้มามากแล้ว

สตรีมีครรภ์ได้ 2 เดือน แม้เป็นไข้จับๆ เป็นเวลาทุกวันก็ดี ให้นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ ให้เชื่อมให้มึนให้เป็นอันใดๆ ก็ดี เว้นวันจับวันก็ดี ถ้าจะแก้ให้ทำตามโบราณเสียก่อน ดังนี้ ท่านให้ทำบัตรกลมอัน 1 เอาแป้งคลึงท้องด้วยมนต์นี้ โอมอมรหิชิวันติเยสวาหะ 7 ที แล้วจึงเอาแป้งที่คลึงนั้นมาปั้นเป็นรูปแมวตัว 1 เอาผัก 3 สิ่ง เอาลูกไม้ 3 สิ่ง เอาดอกไม้ 3 สิ่ง แล้วจึงเอาข้าวสุกเทรายตีนตอง เอาแป้งหอม น้ำมันหอมพรมบัตร เอาไปส่งทิศบูรพาหาย ถ้าไม่หายให้แต่งยาขนานนี้กิน เอาเกสรบัวหลวง ดอกจงกลนี หัวแห้วหมู เทียนดำ กระจับบก บดละลายน้ำซาวข้าวกินหาย

สตรีมีครรภ์ได้ 3 เดือน แล้วไข้ ให้ลง ให้ราก จุกเมาปั้นเป็นสียด แทงหน้า แทงหลัง กินอาหารมิได้นอนไม่หลับ ถ้าเป็นดังนี้ไซร้ให้เกรงลูกจะตกเสีย ถ้าจะแก้ให้ทำตามโบราณเสียก่อน ท่านให้ทำบัตร 3 มุม เอาแป้งถั่วเขียวคุลีการด้วยกันเข้า คลึงท้องด้วยมนต์นี้ โอม สิทธิ สามกาเรติ เทพิน วา อหํ อิชา กานัง มาเรหิ เอหิๆ อาคจฺฉนติ กาเมหิเน 7 ที แล้วเอาแป้งที่คลึงนั้นมาปั้นเป็นรูปหญิงคน 1 รูปกระต่ายตัว 1 เอาข้าวสุกกองเป็นจอมปลวก เอาเหล้า ข้าววางลงในกระบาล น้ำนมโค ผัก 3 สิ่ง ดอกไม้ 3 สิ่ง แป้งกระแจะ น้ำมันหอม ประพรมบัตรแล้ว เอาไปส่งทิศประจิมทำ 3 วันหายประสิทธิ ถ้าไม่หาย ให้แต่งยาขนานนี้กิน ท่านให้เอา ยางไข่เน่า ยางมะม่วง กระดอม บดละลายน้ำร้อนกินหาย ถ้าไม่หายเอาข้าวตอก ข้าวเหนียวกัญญาบดละลายน้ำนมโคกินหาย

สตรีมีครรภ์ได้ 4 เดือน เป็นไข้เพื่อเสมหะ ให้โทษต่างๆ และเป็นลม ให้เหงื่อตก และตกโลหิตก็ดีและถ้าประชุมพร้อมกันทั้ง 4 มุม เอาแป้งคลึงท้องด้วยมนต์นี้ โอม เห เห โหติฐ โหติฐ เหยะนะ เหยะนะ โอมปกฺขสํ สาภตาว ปสยนฺน สนา ริเห  7 ที แล้วเอาแป้งที่คลึงนั้นมาปั้นเป็นรูปแร้งตัว 1 รูปงุเขียวตัว 1 รูปคน 2 คน เอาลูกไม้ 2 สิ่ง ดอกไม้ 2 สิ่ง ผัก 2 สิ่ง เอาใบมะม่วงรองบัตร แล้วเอาไปส่งทิศพายัพ 3  วันหาย ถ้าไม่หายให้แต่งยานี้กิน ท่านให้เอาโกฐเขมา เกสรบัวหลวง รากขัดมอน รากจงกลนี บดด้วยน้ำนมโคกินหาย ถ้าไม่หายมียาขนานต่อไป

สตรีมีครรภ์ 5 เดือน  และเป็นไข้ให้ลงให้ราก ให้จุกหน้า จุกหลัง เป็นสิ่งใดๆก็ดี ก็เป็นเพราะครรภ์รักษานั้นเอง ถ้าจะแก้ ให้ทำตามโบราณเสียก่อน ดังนี้ ท่านให้ทำบัตร 5 มุม เอาแป้งคลึงท้องด้วยมนต์นี้ สนติปกขา อปตฺตนา สนติปาทา อวญจนา มาตา ปิตา จ นิกฺขนตา ชาตเวท ปติกฺกม ปติกฺกมนฺตุ ภูตานิ โสหํ นโม ภควโต นโม สตฺตนนำ สมฺมาสมฺพุทธา นนฺติ  7 ที แล้วจึงเอาแป้งที่คลึงท้องนั้นมาปั้นเป็นรูปหญิง 1 คน ดอกไม้ 4 ดอก ผักพล่า ปลายำ เหล้าและข้าว เนื้อแห้ง บูชาแล้วเอาไปส่งทิศหรดี ที่ต้นไม้ใหญ่ 3 วันหาย ถ้าไม่หายให้แต่งยาขนานนี้กิน ท่านให้เอาดอกบัวเผื่อน ดอกบุนนาค ยางมะม่วง บดละลายน้ำนมโค กินแก้ลงท้องและลงโลหิต แก้จุกเสียดหาย

สตรีมีครรภ์ได้ 6 เดือน และเป็นไข้ ให้เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหน้าตะโพก และให้คันทวารอุจจาระ ปัสสาวะ แล้วให้เป็นลมจับเนืองๆ ถึงจะเสียกระบาลก็ไม่หาย แต่ว่าท่านให้ทำตามโบราณเสียก่อน ท่านให้ทำบัตร 4 มุม สองชั้น เอาแป้งคลึงท้องด้วยคาถานี้ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺมินติ ภวติโลกิติ โลกสฺส สนฺนิภพฺภทฺม หิริ คพฺภปมุญฺจนฺติ  7 ที แล้วจึงเอาแป้งที่คลึงท้องนั้นมาปั้นเป็นรูปวัวตัว 1 รูปม้าตัว 1 รูปไก่ตัว 1 เอาน้ำมะนาว 1 น้ำมันงา 1 ผัก 7 สิ่ง ลูกไม้ 7 สิ่ง ดอกไม้ 7 สิ่ง ขนม 7 สิ่ง เอาข้าวคั่วรายตีนตอง แล้วจึงเอาสุรา แป้งน้ำมันที่ดี ประพรมบูชา เอาส่งทิศหรดี 3 วันหาย ถ้ายังไม่หาย ให้แต่งยาขนานนี้กิน ท่านให้เอาเม็ดในส้มช่า เปลือกสะแกจันทร์แดง จันทร์ขาว ดอกจงกลนี เอาเท่ากัน บดละลายน้ำโคนมกินหาย ถ้าไม่หาย ให้ประกอบยาให้สุขุมขึ้นไป เพราะกุมารนั้นแก่กล้าอยู่แล้ว

สตรีมีครรภ์ได้ 7 เดือน และไข้ให้เป็นไปต่างๆ ให้ลง ให้รากโลหิตก็ดี และให้ร้อนภายใน ให้เป็นไข้ไปต่างๆ ถ้าแก้ให้ทำตามโบราณเสียก่อน ท่านให้ทำบัตร 4 มุม 2 ชั้น เอาแป้งคลึงท้องด้วยมนต์นี้ โอม นมสฺสามิ นโม จ สุคโต ปจฺจุปฺปนฺนา ปญฺจพุทฺธา ปน โอม ลิมหาสิ ครั้นกูแบ่งกดขี่กู จะบูชาแก่เทวดา อันประสิทธ์ในสงสาร โอมสิทธิกาลมหาสิทธิกาลสวาหะ  7 ที แล้วจึงเอาแป้งที่คลึงท้องนั้นมาปั้นเป็นรูปเสือตัว 1 รูปแร้งตัว 1 เอาข้าวสารขาวรายตีนตอง จันทร์แดง จันทร์ขาว ผัก 3 สิ่ง ข้าวตอก ดอกไม้บูชาส่งทิศประจิม 3 วันหาย

สตรีมีครรภ์ได้ 8 เดือน และเป็นไข้ ท่านว่ามิพอเป็นไรนัก เพราะกูมารนั้นแก่กล้า จวนจะคลอดอยู่แล้ว ถ้าเป็นไข้รำเพรำพัดต่างๆ ท่านให้ทำตามโบราณเสียก่อน ท่านให้นำบัตรกลมใบ 1 เอาแป้งคลึงท้องว่าด้วยคาถานี้ สพฺเพเทวา ปิสาเจว อาฬวกาทโยปิจ ขคฺคํ ตาลปตฺตํ ทิสุวา สพฺเพ ยกฺขา ปลายนฺติ  7 ที แล้วจึงเอาแป้งที่คลึงท้องนั้นมาปั้นเป็นรูปม้าตัว 1 เอาข้าวสารขาวรายตีนตอง ผัก 2 สิ่ง เอาใบมะม่วงร่อง แป้งหอม น้ำมันหอม ประพรมบูชา แล้วเอาไปส่งทิศอีสานที่ต้นไม้ใหญ่ 3 วันหาย ถ้าไม่หายให้แต่งยาขนานนี้กิน ท่านให้เอา เม็ดผักกาด รากบัวหลวง ข้าวเหนียวกัญญา บดด้วยน้ำซาวข้าว น้ำท่าก็ได้ กินหาย

สตรีมีครรภ์ได้ 9 เดือน และเป็นไข้สิ่งใดๆก็ดี ท่านว่ายังอยู่ในครรภ์รักษา แต่ว่ากุมารที่อยู่ในครรภ์นั้นแก่กล้าอยู่แล้ว ถ้าเป็นไข้ก็เป็นแต่ภายนอก เว้นไว้แต่เป็นไข้อหิวาตกโรค ถึงดังนั้นก็ดี ถ้าเป็นฝีเอก และฝีเอกตัดนั้น กุมารจึงจะอันตรธานก่อนมารดา ถ้ามิดังนั้นมารดาต้องกฤติยาคมคุณไสย และกุมารที่อยู่ในครรภ์นั้นจึงจะต้องตายก่อนมารดา ถึงจะตายก่อนมารดาก็จะพาเอามารดาไปด้วย ว่ายาเท่านี้ด้วยอุบัติเหตุแห่งกุศลกรรมของบุตรผู้นั้น ถ้าจะเป็นเหตุใดๆ ให้ทำตามโบราณเสียก่อน ท่านให้ทำบัตรกลมใบ 1 เก้าชั้นดุจบัตรพระเกตุ เอาแป้งคลึงท้องด้วยคาถานี้ เถโร ปาปิม เต องฺคปจฺจงฺคานิ อหํ ปสฺสามิ กึมงฺคํ ปน สกลสรีรํ นิกขม ลหุปาปิม เสกตามกำลังวัน แล้วจึงเสกน้ำรดด้วยคาถานี้ 8 คาบ สนฺติ ปกฺขา อปตฺตนา สนฺติ ปาทา อวญฺจนา มาตาปิตา จ นิกฺขนฺตา ชาต เวท ปฎิกฺกม สห สจฺเจ กเต มยฺหํ มหาปชฺชลีโต สิขี วชฺเชสิ โส ฬส กริสานิ อุทกํ ปตฺวา ยถา สิขี สจฺเจน เมสโม นตฺถิ เอสา เม สจฺจ ปารมีติ  แล้วจึงเอาแป้งที่คลึงท้องนั้นมาปั้นเป็นรูปสิงห์ตัว 1 รูปอีแร้งตัว 1  รูปครุฑตัว 1 เอาผักยำ 7 สิ่ง เอาใบมะม่วงกระล่อนรองบัตร เอาแป้ง เอากระแจะ และน้ำมันหอมประพรมบัตรบูชา แล้วเอาไปส่งทิตย์อาคเนย์ 3 วันหาย

สตรีมีครรภ์ได้  10 เดือน สตรีผู้นั้นเป็นคนโบราณ มีชาติอันสูง เทพยดาจุติลงมาปฏิสนธิในครรภ์ผู้นั้น ถ้าเป็นไข้ให้อุทรสิ่งใดๆ ก็ดี ท่านให้ทำตามโบราณเสียก่อน ท่านให้ทำบัตรกลม 3 ชั้น เอาแป้งคลึงท้องเสกด้วยคาถานี้ ยโตหํ ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตาเตน สจฺเจน โสตฺถิ เตโหตุโสตถิ คพภสฺสชาติยา ชาโต นาภิยํ สมฺผสฺสานํ ปฏิมาตาย อพฺยาปชฺฌปรม ตายาติ  แล้วจึงเอาแป้งคลึงท้องนั้นมาปั้นเป็นรูปสิงห์ตัว 1 รูปครุฑตัว 1 รูปแร้งตัว 1 เอาผัก 7 สิ่งกับเครื่องมัจฉะ มังสะ ทั้งปวง แล้วเอาแป้งหอม น้ำมันหอมประพรม เอาธูปเทียนจุดบูชาจงดี เมื่อจะบูชาให้ว่าคาถานี้ตามกำลังวัน ปูร ตฺถิมสฺมึ ทิสาภาเค สนฺติเทวามหิทฺธิกา เตปิตุเมฺห อนฺรกฺขนฺตุ อาโรเคฺยน สุเขน จ ภวตุ สพฺพวงฺคลํ รกฺขนฺตุ สพฺพเทวดา สพฺพ พุทธานุภาเวน สทา โสตถี ภวนฺตุ เต ปูร ตฺถิมสฺมึ ทิสาภาเค สนฺติเทวามหิทฺธิกา เตปิตุเมฺห อนฺรกฺขนฺตุ อาโรเคฺยน สุเขน จ ภวตุ สพฺพมงคลํ รกฺขนฺตุ สพฺพเทวดา สพฺพ พุทธานุภาเวน สทา โสตถี ภวนฺตุ เตธมฺมานุภาเวน สทา โสตถี ภวนฺตุ เต ปรู ตฺถิมสฺมึ ทิสาภาเค สนฺติเทวา มหิทฺธิกา เตปิตุเมฺห อนฺรกฺขนฺตุ อาโรเคฺยน สุเขน จ ภวตุ สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ สพฺพเทวดา สพฺพ พุทธานุภาเวน สทา โสตถี ภวนฺตุ เต สงฺฆานุภาเวน สทา โสตถี ภวนฺตุ เต  บูชาแล้ว จึงเอาไปส่งทิศบูรพา 3 วันหาย ถ้ายังไม่หายให้แต่งยาขนานอื่นกิน

Scroll to top