มรดกทางภูมิปัญญาไทย

การแพทย์แผนไทย ยาจากพืชสมุนไพรเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากธรรมชาติ อันมีค่ายิ่งของเราชาวไทย
ที่สืบทอดกันมานานหลายศตวรรษ