รสยาแก้ตามฤดู

788

 

ฤดูในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะ  3  นั้น  คือ  ใน  1  ปี  มี  3  ฤดู ๆ ละ  4  เดือน  และถือว่าเป็นฤดูแห่งกองโรค  คือเกิดเป็นโรคปิตตะ  โรควาตะ  และเสมหะ  ตามลำดับ  จึงจัดรสยาแก้ไว้ดังนี้

1)  คิมหันตฤดู  (ฤดูร้อน)  เกิดโรคเพื่อเตโชธาตุพิการ  โรคปิตตะพิการคือดีพิการ  ควรใช้ยารสเย็นและจืด

2)  วสันตฤดู  (ฤดูฝน)  เกิดโรคเพื่อวาโยธาตุพิการ  คือ  โรควาตะ  โรคลม  ควนใช้ยารสร้อนและรสสุขุม

3)  เหมันตฤดู  (ฤดูหนาว) เกิดโรคเพื่ออาโปธาตุพิการ  คือ  สมุฏฐานเสมหะ  ควรใช้ยารสสุขุมหรือรสเปรี้ยว