มหาพิกัดทั่วไป (ยา 6 สิ่ง)

มหาพิกัดทั่วไป  (ยา 6 สิ่ง)

มหาพิกัดทั่วไป  คือ  พิกัดที่กำหนดเอาตัวยา 6 สิ่ง  ใช้สำหรับแก้ธาตุกำเริบหย่อนพิการโดยกำหนดตัวยาเป็น 16, 8, 4, 3, 2  และ  1  ตามลำดับ ในทางธาตุจะมีตัวยาระคน (เจือปน)  โดยกำหนดน้ำหนักตัวยานี้ใช้ทั่วไปในธาตุทั้ง 4 กอง  โดยนำตัวยาในพิกัดตรีผลา  ตรีสาร  ตรีกฏุกรวมกับตัวยาประจำธาตุจะเป็น 6 ตัวยา  มหาพิกัดทั่วไปจึงใช้แก้กองธาตุทั้ง 4 แบ่งออกได้เป็น 4 กอง ได้แก่

 • แก้เตโชธาตุ กำเริบ หย่อน พิการ
 • แก้วาโยธาตุ กำเริบ หย่อน พิการ
 • แก้อาโปธาตุ กำเริบ หย่อน พิการ
 • แก้ปถวีธาตุ กำเริบ หย่อน พิการ

พิกัดกองเตโชธาตุกำเริบ   ประจำสมุฏฐานอัคคี  (ธาตุไฟ 4 กอง)

1) แก้เตโชธาตุกำเริบ   มีส่วนตัวยาดังนี้

 • ลูกสมอพิเภก              หนัก    16      ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    8        ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    4        ส่วน
 • รากช้าพลู                 หนัก    3        ส่วน
 • ดอกดีปลี                  หนัก    2        ส่วน
 • เถาสะค้าน                 หนัก    1        ส่วน

2)  แก้เตโชธาตุหย่อน  มีตัวยาดังนี้

 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    16      ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    8        ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก              หนัก    4        ส่วน
 • เถาสะค้าน                 หนัก    3        ส่วน
 • รากช้าพลู                 หนัก    2        ส่วน
 • ดอกดีปลี                  หนัก    1        ส่วน

 3)   แก้เตโชธาตุพิการ  มีตัวยาดังนี้

 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    16      ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก              หนัก    8        ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    4        ส่วน
 • ดอกดีปลี                  หนัก    3        ส่วน
 • เถาสะค้าน                 หนัก    2        ส่วน
 • รากช้าพลู                 หนัก    1        ส่วน

พิกัดกองวาโยธาตุ   ประจำสมุฏฐานวาตะ  (ธาตุลม 6 กอง)

1)  แก้วาโยธาตุกำเริบ  มีตัวยาดังนี้

 • ลูกสมอไทย               หนัก    16      ส่วน
 • เถาสะค้าน                 หนัก    8        ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย            หนัก    4        ส่วน
 • ดอกดีปลี                  หนัก    3        ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    2        ส่วน
 • รากช้าพลู                 หนัก    1        ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    1/2      ส่วน     (ใช้ระคนกัน)

2)   แก้วาโยธาตุหย่อน   มีตัวยาดังนี้

 • เถาสะค้าน                 หนัก    16      ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย            หนัก    8        ส่วน
 • ลูกสมอไทย               หนัก    4        ส่วน
 • รากช้าพลู                 หนัก    3        ส่วน
 • ดอกดีปลี                  หนัก    2        ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    1        ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    1/2      ส่วน

3)  แก้วาโยธาตุพิการ   มีตัวยาดังนี้

 • เมล็ดพริกไทย            หนัก    16      ส่วน
 • ลูกสมอไทย               หนัก    8        ส่วน
 • เถาสะค้าน                 หนัก    4        ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    3        ส่วน
 • รากช้าพลู                 หนัก    2        ส่วน
 • ดอกดีปลี                  หนัก    1        ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    1/2      ส่วน     (ใช้ระคนกัน)

พิกัดกองอาโปธาตุ  ประจำสมุฏฐานอาโป  (ธาตุน้ำ  12  กอง)

1)   แก้อาโปธาตุกำเริบ   มีตัวยาดังนี้

 • ลูกมะขามป้อม            หนัก    16      ส่วน
 • รากช้าพลู                 หนัก    8        ส่วน
 • ดอกดีปลี                  หนัก    4        ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    3        ส่วน
 • เถาสะค้าน                 หนัก    2        ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    1        ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย            หนัก    1/2      ส่วน     (ใช้ระคนกัน)

2)  แก้อาธาตุหย่อน   มีตัวยาดังนี้

 • รากช้าพลู                 หนัก    16      ส่วน
 • ดอกดีปลี                  หนัก    8        ส่วน
 • ลูกมะขามป้อม            หนัก    4        ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    3        ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    2        ส่วน
 • เถาสะค้าน                 หนัก    1        ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย            หนัก    1/2      ส่วน     (ใช้ระคนกัน)

3)  แก้อาโปธาตุพิการ มีตัวยามีดังนี้

 • ดอกดีปลี                  หนัก    16      ส่วน
 • ลูกมะขามป้อม            หนัก    8        ส่วน
 • รากช้าพลู                 หนัก    4        ส่วน
 • เถาสะค้าน                 หนัก    3        ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    2        ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    1        ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย            หนัก    1/2      ส่วน     (ใช้ระคนกัน)

พิกัดกองปถวีธาตุ   ประจำสมุฏฐานปถวี  (ธาตุ 20 กอง)

1)  แก้ปถวีธาตุกำเริบ   มีตัวยาดังนี้

 • รากช้าพลู                 หนัก    16      ส่วน
 • ดอกดีปลี                  หนัก    8        ส่วน
 • เถาสะค้าน                 หนัก    4        ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    3        ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    2        ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย            หนัก    1        ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก              หนัก    1/2      ส่วน
 • ลูกสมอไทย               หนัก    1/2      ส่วน     มหาพิกัดตรีผลา
 • ลูกมะขามป้อม            หนัก    1/2      ส่วน       (ใช้ระคนกัน)

2)  แก้ปถวีธาตุหย่อน   มีตัวยาดังนี้

 • ดอกดีปลี                  หนัก    16      ส่วน
 • เถาสะค้าน                 หนัก    8        ส่วน
 • รากช้าพลู                 หนัก    4        ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย            หนัก    3        ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    2        ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    1        ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก              หนัก    1/2      ส่วน
 • ลูกสมอไทย               หนัก    1/2      ส่วน     มหาพิกัดตรีผลา
 • ลูกมะขามป้อม            หนัก    1/2      ส่วน     (ใช้ระคนกัน)

3)  แก้ปถีธาตุพิการ   มีตัวยาดังนี้

 • เถาสะค้าน                 หนัก    16      ส่วน
 • รากช้าพลู                 หนัก    8        ส่วน
 • ดอกดีปลี                  หนัก    4        ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง               หนัก    3        ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย            หนัก    2        ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง          หนัก    1        ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก              หนัก    1/2      ส่วน
 • ลูกสมอไทย               หนัก    1/2      ส่วน     มหาพิกัดตรีผลา
 • ลูกมะขามป้อม            หนัก    1/2      ส่วน     (ใช้ระคนกัน)
Scroll to top