มหาพิกัดตรี (ยา 3 สิ่ง)

มหาพิกัดตรี (ยา  3  สิ่ง)

มหทพิกัดตรีผลา ตรีผลาเป็นพิกัดยาในคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) ถ้าจะใช้แก้ในสมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน  ดังนี้

1) มหาพิกัดตรีผลา ถ้าจะแก้เสมหะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • ลูกสมอภิเภก              8        ส่วน     (ปิตตะ)
 • ลูกสมอไทย               4        ส่วน     (วาตะ)
 • ลูกมะขามป้อม            12      ส่วน     (เสมหะ)

2) มหาพิกัดตรีผลา ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • ลูกสมอภิเภก              12      ส่วน     (ปิตต)
 • ลูกสมอไทย               8        ส่วน     (วาตะ)
 • ลูกมะขามป้อม            4        ส่วน     (เสมหะ)

3) มหาพิกัดตรีผลา ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน มีส่วและตัวยาดังนี้

 • ลูกสมอภิเภก              4        ส่วน     (ปิตต)
 • ลูกสมอไทย               12      ส่วน     (วาตะ)
 • ลูกมะขามป้อม            8        ส่วน     (เสมหะ)

มหาพิกัดตรีกฏุก ตรีกฏุกเป็นพิกัดยาในวสันตฤดู (ฤดูฝน)  ถ้าจะใช้แก้สมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน ดังนี้

1) มหาพิกัดตรีกฏูก ถ้าจะแก้เสมะหะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • เหง้าขิงแห้ง               8        ส่วน     (ปิตตะ)
 • เมล็ดพริกไทย            4        ส่วน     (วาตะ)
 • ดอกดีปลี                  12      ส่วน     (เสมหะ)

2)  มหาพิกัดตรีกฏุก ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • เหง้าขิงแห้ง               12      ส่วน     (ปิตตะ)
 • เมล็ดพริกไทย            8        ส่วน     (วาตะ)
 • ดอกดีปลี                  4        ส่วน     (เสมหะ)

3) มหาพิกัดตรกฏุก ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • เหง้าขิงแห้ง              4        ส่วน     (ปิตตะ)
 • เมล็ดพริกไทย           12      ส่วน     (วาตะ)
 • ดอกดีปลี                 8        ส่วน     (เสมหะ)

มหาพิกัดตรีสาร  ตรีสารเป็นพิกัดยาในเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) ถ้าจะใช้แก้ในสมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน  ดังนี้

1) มหาพิกัดตรีสาร     ถ้าจะแก้เสมหะสมุฎฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • รากเจตมูลเพลิง          8        ส่วน     (ปิตตะ)
 • เถาสะค้าน                4        ส่วน     (วาตะ)
 • รากช้าพลู                 12      ส่วน     (เสมหะ)

2) มหาพกัดตรีสาร     ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน  มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • รากเจตมูลเพลิง          12      ส่วน     (ปิตตะ)
 • เถาสะค้าน                8        ส่วน     (วาตะ)
 • รากช้าพลู                 4        ส่วน     (เสมหะ)

3)  มหาพิกัดตรีสาร    ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน  มีส่วนและตัวยาดังนี้

 • รากเจตมูลเพลิง          4        ส่วน     (ปิตตะ)
 • เถาสะค้าน                 12      ส่วน     (วาตะ)
 • รากช้าพลู                 8        ส่วน     (เสมหะ)
Scroll to top