จุลพิกัด

2685

จุลพิกัด

จุลพิกัด คือ จำกัดตัวยาน้อยอย่าง หรือพิกัดที่เรียกชื่อตรงตามตัวยา มักจะเป็นตัวยาอย่างเดียวกัน หรือส่วนมากมีตัวยาเพียง 2 อย่างเท่านั้น แต่เป็นตัวยาชนิดเดียวกัน ต่างกันที่ขนาด ต่างกันที่สี ต่างกันที่รส ต่างกันที่ชนิด (เพศผู้ – เพศเมีย) ต่างกันจากถิ่นที่เกิด ตัวอย่างเช่น

พวกที่ต่างกันที่ขนาด

1)   กระพังโหมทั้ง 2    คือ      กระพังโหมน้อย           กระพังโหมใหญ่

2)  ข่าทั้ง 2               คือ      ข่าเล็ก                     ข่าใหญ่

3)  ตับเต่าทั้ง 2 คือ      ตับเต่าน้อย                ตับเต่าใหญ่

4)  เปล้าทั้ง 2            คือ      เปล้าน้อย                  เปล้าใหญ่

5)  เร่วทั้ง 2              คือ      เร่วน้อย                    เร่วใหญ่

6)  ส้มกุ้งทั้ง 2            คือ      ส้มกุ้งน้อย                 ส้มต้มกุ้งใหญ่


พวกที่ต่างกันที่สี

1)  การบูรทั้ง 2          คือ      การบูรดำ                  การบูรขาว

2)  กะเพราทั้ง 2         คือ      กะเพราแดง               กะเพราขาว

3)  กระดูกไก่ทั้ง 2       คือ      กระดูกไก่ดำ              กระดูกไก่ขาว

4)  กระวานทั้ง 2         คือ      กระวานดำ                กระวานขาว

5) หัวกระดาดทั้ง 2      คือ      หัวกระดาดแดง           หัวกระดาดขาว

6)  ต้นก้างปลาทั้ง 2     คือ      ต้นก้างปลาแดง           ต้นก้างปลาขาว

7)  กำมะถันทั้ง 2        คือ      กำมะถันแดง              กำมะถันเหลือง

8)  ขี้กาทั้ง 2             คือ      ขี้กาแดง                   ขี้กาขาว

9)  ขอบชะนางทั้ง 2     คือ      ขอบชะนางแดง           ขอบชะนางขาว

10)  แคทั้ง 2             คือ      แคแดง                    แคขาว

11)  จันทน์ทั้ง 2         คือ      จันทน์แดง                 จันทน์ขาว

12)  เจตมูลเพลิงทั้ง 2   คือ      เจตมูลเพลิงแดง          เจตมูลเพลิงขาว

13)  เทียนทั้ง 2 คือ      เทียนแดง                 เทียนขาว

14)  บัวหลวงทั้ง 2      คือ      บัวหลวงแดง              บัวหลวงขาว

15)  ผักเป็ดทั้ง 2        คือ      ผักเป็ดแดง                ผักเป็นขาว

16)  ผักแพวทั้ง 2        คือ      ผักแพวแดง               ผักแพวขาว

17) ฝ้ายทั้ง 2             คือ      ฝ้ายแดง                   ฝ้ายขาว

18) พริกไทยทั้ง 2       คือ      พริกไทยดำ               พริกไทยาว (ล่อน)

19)  เถามวกทั้ง 2       คือ      เถามวกแดง               เถามวกขาว

20)  ละหุ่งทั้ง 2 คือ      ละหุ่งแดง                  ละหุ่งขาว

21)  สัตตบงกชทั้ง 2    คือ      สัตตบงกชแดง            สัตตบงกชขาว

22)  หางไหลทั้ง 2       คือ      หางไหลแดง              หางไหลขาว


พวกที่ต่างกันที่รส

1)  มะขามทั้ง 2 คือ      มะขามเปรี้ยว             มะขามหวาน

2) มะขามเทศ 2          คือ      มะขามเทศฝาด           มะขามเทศมัน

3)  มะปรางทั้ง 2         คือ      มะปรางเปรี้ยว            มะปรางหวาน

4)  มะเฟืองทั้ง 2         คือ      มะเฟืองเปรี้ยว            มะเฟืองหวาน


พวกที่ต่างชนิดกัน  (เพศผู้ – เพศเมีย)

1)  กระพังโหมทั้ง 2     คือ      กระพังโหมตัวผู้           กระพังโหมตัวเมีย

2)  เกลือทั้ง 2            คือ      เกลือตัวผู้                  เกลือตัวเมีย

3)  ตำแยทั้ง 2            คือ      ตำแยตัวผู้                 ตำแยตัวเมีย

4)  เบี้ยทั้ง 2             คือ      เบี้ยตัวผู้                   เบี้ยตัวเมีย

5)  ผักปอดทั้ง 2         คือ      ผักปอดตัวผู้               ผักปอดตัวเมีย

6)  มะยมทั้ง 2           คือ      มะยมตัวผู้                 มะยมตัวเมีย

7)  หมากทั้ง 2           คือ      หมากผู้                    หมากเมีย

8)  ศิลายอนทั้ง 2        คือ      ศิลายอนตัวผู้              ศิลายินตัวเมีย


พวกที่ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด

1)  กระท้อนทั้ง 2        คือ      กระท้อนบ้าน              กระท้อนป่า

2) กะทือทั้ง 2            คือ      กะทือบ้าน                 กะทือป่า

3) หัวข้าวเย็นทั้ง 2      คือ      หัวข้าวเย็นเหนือ                   หัวข้าวเย็นใต้

4) ขี้เหล็กทั้ง 2           คือ      ขี้เหล็กบ้าน               ขี้เหล็กป่า

5)  เขาวัวทั้ง 2           คือ      เขาวัวบ้าน                เขาวัวป่า

6)  ชะมดทั้ง 2           คือ      ชะมดเช็ด                 ชะมดเชียง

7)  ชะเอมทั้ง 2 คือ      ชะเอมเทศ                ชะเอมไทย

8)  ชำมะเรียงทั้ง 2      คือ      ชำมะเรียงบ้าน            ชำมะเรียงป่า

9)  ชุมเห็ดทั้ง 2          คือ      ชุมเห็ดเทศ                ชุมเห็ดไทย

10) หญ้าเกล็ดหอยทั้ง 2  คือ    หญ้าเกล็ดหอยเล็ก       หญ้าเกล็ดหอยใหญ่

11) ดีเกลือทั้ง 2          คือ      ดีเกลือไทย                ดีเกลือฝรั่ง

12) ปรงทั้ง 2             คือ      ปรงบ้าน                   ปรงป่า

13) ประยงค์ทั้ง 2        คือ      ประยงค์บ้าน              ประยงค์ป่า

14) ผักหวานทั้ง 2       คือ      ผักหวานบ้าน             ผักหวานป่า

15) มะระทั้ง 2            คือ      มะระขี้นก                 มะระจีน

16) ยอทั้ง 2              คือ      ยอบ้าน                    ยอป่า

17) สลอดทั้ง 2 คือ      สลอดบก                  สลอดน้ำ

18) แสมทั้ง 2             คือ      แสมสาร                   แสมทะเล

19) สะเดาทั้ง 2 คือ      สะเดาบ้าน                สะเดาป่า

20) สีเสียดทั้ง 2          คือ      สีเสียดแขก                สีเสียดไทย

21) หัศคุณทั้ง 2          คือ      ทัศคุณเทศ                หัศคุณไทย

22) อบเชยทั้ง 2         คือ      อบเชยเทศ                อบเชยไทย