ยาประสะจันทน์แดง

วัตถุส่วนประกอบ รากเหมือดคน รากมะปรางหวาน รากมะนาว เปราะหอม โกฐหัวบัว
จันทน์เทศ ฝางเสน หนักสิ่งละ ๔ ส่วน เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ
๑ ส่วน จันทน์แดง หนัก ๓๒ ส่วน

วิธีทำ ชนิดผง บดเป็นผง
ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒๕ กรัม
ชนิดแคปซูล บดเป็นผง บรรจุผงยาแคปซูลละ ๐.๒๕ กรัม

สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน กระหายน้ำ

ขนาดรับประทาน รับประทานทุก ๓ ชั่วโมง
ชนิดผง เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ครึ่ง ช้อนชา ละลายน้ำสุกหรือน้ำดอกมะลิ
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ ช้อนชา ละลายน้ำสุกหรือน้ำดอกมะลิ
ชนิดเม็ด เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ๑ – ๒ เม็ด
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๒ – ๔ เม็ด
ชนิดแคปซูล เด็กอายุ ๖ – ๑๒ ปี ครั้งละ ๑ – ๒ แคปซูล
ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๒ – ๔ แคปซูล

ขนาดบรรจุ ชนิดผง ไม่เกิน ๑๕ กรัม
ชนิดเม็ด ไม่เกิน ๖๐ เม็ด
ชนิดแคปซูล ไม่เกิน ๖๐ แคปซูล