ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 โดย

  • ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2542
  • ให้ยาแผนโบราณตามตำรับยาที่มีตัวยาสำคัญตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัว ตามประกาศฯ รวม 22 ตำรับ เป็นยาสามัญประจำบ้าน โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • ให้ตำรับยาแผนโบราณซึ่งมี ชื่อ ส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน คำเตือน และขนาดบรรจุ ตามประกาศฯ รวม 24 ตำรับ เป็นยาสามัญประจำบ้าน กำหนดข้อความที่ต้องแสดงบนฉลากยาสามัญประจำบ้านตามประกาศฯ
  • ให้ยาสามัญประจำบ้านตามประกาศฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้ยังคงเป็นยาสามัญประจำบ้านต่อไป ยาสามัญประจำบ้านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกยกเลิก ที่ผลิตขึ้นก่อนประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับและไม่ได้เป็นยาสามัญประจำบ้านตามประกาศฉบับใหม่เป็นยาสามัญประจำบ้านต่อไปอีกสามร้อยหกสิบห้าวันนับถัดจากวันที่ประกาศฯมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้ยานั้น เป็นยาแผนโบราณ เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 21 ง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 30-49)

Scroll to top