Saturday, September 23, 2023

บัญชียาจากสมุนไพร

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556