แท็ก โพสต์แท็กกับ "ตำรายากลางบ้าน ( มีสรรพคุณชะงัด )"

แท็ก: ตำรายากลางบ้าน ( มีสรรพคุณชะงัด )

ตำรายากลางบ้าน ( มีสรรพคุณชะงัด )

ตำรายากลางบ้าน คัดลอกจาก หนังสือ ตำรายากลางบ้าน ( มีสรรพคุณชะงัด ) โดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.๙) วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร งานฉลองครบ ๕ รอบ พระครนูประสิทธิสุภการ 30 พฤษาคม 2537