ตำรายากลางบ้าน ( มีสรรพคุณชะงัด )

ตำรายากลางบ้าน

คัดลอกจาก หนังสือ

ตำรายากลางบ้าน

( มีสรรพคุณชะงัด )

โดย

พระธรรมวโรดม

(บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.๙)

วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

งานฉลองครบ ๕ รอบ

พระครนูประสิทธิสุภการ

30 พฤษาคม 2537

Scroll to top