บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

รายการยาจากสมุนไพรสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข โดยมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายได้อนุมัติไว้