ชันย้อย

938

ชันย้อย เป็นพืชวัตถุ ได้จากยางไม้หลายๆชนิด เช่น ต้นเต็ง ต้นรัง ตะเคียน ยางนา มีลักษณะเป็นก้อนๆ

  • ยาง รสฝาด ช่วยสมานแผล ปิดธาตุ