Sunday, June 4, 2023
Home พืชวัตถุ พืชสมุนไพร-จำพวกต้น

พืชสมุนไพร-จำพวกต้น

พืชสมุนไพร-จำพวกต้น ได้แก่ พืชพรรณไม้ พืชสมุนไพรที่เป็นต้นต้นเล็ก ต้นใหญ่ เป็นกอ เป็นพุ่ม มีแก่นบ้าง ไม่มีแก่นบ้าง ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ต้น ส่วนมากใช้ ราก แก่น เปลือก ใบ ฝัก หรือลูก จะอธิบายถึงรสและสรรพคุณของส่วนที่ใช้ทำยา ดังต่อไปนี้