รสยาแก้ตามฤดู

รสยาแก้ตามฤดู ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะ  3  นั้น  คือ  ใน  1  ปี  มี  3  ฤดู ๆ ละ  4  เดือน  และถือว่าเป็นฤดูแห่งกองโรค  คือเกิดเป็น โรคปิตตะ  โรควาตะ  และเสมหะ  ตามลำดับ  จึงจัดรสยาแก้ไว้ดังนี้

  1. คิมหันตฤดู  (ฤดูร้อน)  เกิดโรค เพื่อเตโชธาตุพิการ  คือ โรคปิตตะพิการ ดีพิการ  ควรใช้ยารสเย็นและจืด
  2. วสันตฤดู  (ฤดูฝน)  เกิดโรค เพื่อวาโยธาตุพิการ  คือ  โรควาตะ  โรคลม  ควรใช้ยารสร้อนและรสสุขุม
  3. เหมันตฤดู (ฤดูหนาว) เกิดโรค เพื่ออาโปธาตุพิการ  คือ  สมุฏฐานเสมหะ  ควรใช้ยารสสุขุมหรือรสเปรี้ยว
Scroll to top