Sunday, September 24, 2023
Home Search

ARACEAE - search results

If you're not happy with the results, please do another search
กระดาดขาว

กระดาดขาว

ชื่ออื่น : กระดาดขาว, เมาะขาว (ปัตตานี), หัวชะออกขาว, ออกดิบ (ใต้), กะเอาะขาว (ชุมพร), ผักบุก (เหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Colocasia gigantea Hook.f.ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระดาดขาว เป็นไม้ลงหัวจำพวกบอน สูงประมาณ 2 เมตร ลำต้นสั้น ป้อม ใบกระดาดขาว รูปหัวใจขนาดใหญ่สีเขียวนวล แผ่นใบบาง...
กระดาดดำ

กระดาดดำ

ชื่ออื่น : กระดาดดำ, ปึมปื้อ (เชียงใหม่), ลาดีบูเก๊าะ, เอาะลาย (ยะลา), เมาะดำ, หัวชะออกดำ (ใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alocasia macrorrhiza Schottชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระดาดดำ เป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ สูงกว่า 1 เมตร ลำต้นสั้น อวบ ใบกระดาดดำ ใบเดี่ยว สีเขียวเข้มหรือม่วง รูปไข่กว้าง...
กระดาดแดง

กระดาดแดง

ชื่ออื่น : กระดาดแดงชื่อวิทยาศาสตร์ : Alocasia indica var.ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระดาดแดง เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าทอดไปตามพื้นดิน ลำต้นตั้งตรง สูงได้ถึง 2 เมตร ใบกระดาดแดง ใบเดี่ยว รูปไข่แกมรูปหัวใจ กว้าง 20-40 เซนติเมตร  ยาว 30-75 ซม. ปลายแหลม โคนเว้าลึก แคบ ขอบเรียบหรือเป็นคลื่น...
ไก่ไห้

ไก่ไห้

ชื่อสมุนไพร : ไก่ไห้ชื่ออื่นๆ : กระจิก (ภาคกลาง), กระโปรงแจง, ไก่ไห้, ทะลุ่มอิด (ภาคเหนือ), ก่อทิง (ชัยภูมิ), กะอิด (ภาคตะวันตกเฉียงใต้), โกโรโกโส, หนามนมวัว, หนามเกาะไก่, ก่อทิง (ภาคตะวันออก), งวงช้าง, งัวเลีย, วัวเลีย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ตะครอง...
จอก

จอก

ชื่อสมุนไพร : จอก ชื่ออื่น ๆ : ผักกอก(เชียงใหม่), ไต่ผู้เฟี้ย(จีน-แต้จิ๋ว), กากอก(ภาคเหนือ)จอกใหญ่, จอกเล็ก ชื่อสามัญ : Water lettuce ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pistia stratiotes L. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจอก เป็นพรรณไม้ที่ชึ้นลอยและเติบโตอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งลำต้นจะอวบน้ำ และมีรากเป็นกระจุก ใบจอก เป็นเดี่ยวสีเขียวเรียงสลับ เกิดบริเวณส่วนโคนของลำต้นเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ รูปร่างของใบมีลักษณะที่ไม่แน่นอน บางครั้งเป็นรูปรี รูปไข่กลับ รูปใบพัด แต่โดยมากเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายใบมนหยักลอนเป็นคลื่นๆ ฐานใบมนสอบแคบ ส่วนขอบใบเรียบเป็นสีแดง...
ตานกกรด

ตานกกรด (คำรอก)

ชื่อสมุนไพร : ตานกกรด ชื่ออื่นๆ : ตานกกรด, หำฟาน, ตานกกดน้อย,กะโรงแดง, หมาตายทากลาก, จันนกกด, ช้างน้าว, อุ่นขี้ไก่, คำรอก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ellipanthus tomentosus Kuze var. tomentosus ชื่อวงศ์ : CONNARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตานกกรด ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 12 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลแดง แตกเป็นร่องลึกตามความยาวของลำต้น กิ่งก้านอ่อนมีขนละเอียดสีน้ำตาล ...
เต่าเกียด

เต่าเกียด

ชื่อสมุนไพร :  เต่าเกียด ชื่ออื่น ๆ :  เต่าเขียด(ไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena aromatica (Spreng.) Schott ชื่อวงศ์ : ARACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเต่าเกียด เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน กลิ่นหอม ต้นขึ้นเป็นกอคล้ายพวกบอน ซึ่งเกิดจากหัวหรือเหง้าที่อยู่ใต้ดิน ส่วนที่โผล่ขึ้น มาเหนือดินนั้นเป็นเพียงก้านใบและใบเท่านั้น ซึ่งสูงประมาณ 16-36 นิ้ว ใบเต่าเกียด ลักษณะของใบเป็นรูปสามเหลี่ยม...
ถอบแถบเครือ

ถอบแถบเครือ

ชื่อสมุนไพร : ถอบแถบเครือ ชื่ออื่น ๆ : ขางน้ำครั่ง, ขางแดง, ขางขาว, ขี้อ้ายเครือ (ภาคเหนือ), ทอบแทบ, จำเพาะ, กะลำเพาะ (ไทยภาคกลาง), เครือไหลน้อย (เชียงราย), ลาโพ, หมากสง (ภาคใต้), ไม้ลำเพาะ, ลำเพาะ, ตอนตีน (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Connarus semidecandrus Jack. ชื่อวงศ์ : CONNARACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถอบแถบเครือ เป็นพรรณไม้เถา หรือพรรณไม้พุ่มเลื้อย...
ถอบแถบน้ำ

ถอบแถบน้ำ

ชื่อสมุนไพร : ถอบแถบน้ำ ชื่ออื่น ๆ : ถอบแถบน้ำ, ทับแถบ, ถอบแทบทะเล, แควบทะเล, ถอบแถบทะเล, ผักแถบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris trifoliata Lour. ชื่อวงศ์ : CONNARACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถอบแถบน้ำ เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ ลำต้นมักทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ยาวได้ประมาณ 5-10 เมตร กิ่งเรียวยาว มักขึ้นตามฝั่งแม่น้ำและพื้นที่พรุใกล้กับทะเล ใบถอบแถบน้ำ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงเวยีน มีใบย่อยประมาณ 1-2 คู่ และที่ปลายอีก 1...
บอน

บอน

ชื่อสมุนไพร : บอน ชื่ออื่นๆ : เผือก, กลาดีกุบุเฮง, กลาดีไอย์, ขื่อที้พ้อ, คึทีโบ, คูชี้บ้อง, คูไทย, ทีพอ, ตุน, บอนเขียว, บอนจีนดำ, บอนท่า, บอนน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Colocasia esculenta (L.) Schoot ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบอน เป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปี มีเหง้าลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน...
บอนแบ้ว

บอนแบ้ว

ชื่อสมุนไพร : บอนแบ้ว ชื่ออื่น ๆ : มะโหรา(จันทบุรี), บอนดอย (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), บอนแบ้ว (เหนือ), อุตพิต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Typhonium roxburghii Schoot. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบอนแบ้ว เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็กและบอบบางกว่าต้นอุตพิต จะมีหัวอยู่ใต้ดิน ใบบอนแบ้ว ใบอ่อนจะมีลักษณะเป็นรูปไข่แกมหัวใจ หรือเป็นรูปสามเหลี่ยม ตรงปลายของมันจะแหลม ส่วนใบแก่นั้นจะเป็นหยัก แบ่งออกเป็น 3 แฉก ก้านใบจะมีความยาวประมาณ 15 ซม. ดอกบอนแบ้ว จะออกเป็นช่อ...
บอนส้ม

บอนส้ม

ชื่อสมุนไพร : บอนส้ม ชื่ออื่น ๆ :  กลาดีมาแซ้(มลายู-นราธิวาส-มาเลย์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena rostrata Griff. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบอนส้ม เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นสั้นป้อมเป็นกาบหุ้มคล้ายบอน แต่จะมีขนาดเล็กกว่า โดยจะมีความยาวได้ประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร ใบบอนส้ม เป็นรูปขอบขนานหรือรูปหอกกลับ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลมหรือแคบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-15 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-60 เซนติเมตร ส่วนก้านใบยาวได้ประมาณ 60...
บุก

บุก

ชื่อสมุนไพร :  บุก ชื่ออื่นๆ :  บุกคุงคก(ชลบุรี), เบีย, เบือ(แม่ฮ่องสอน), มันซูรัน(ภาคดลาง),  หัวบุก(ปัตตานี), บุกคางคก(ภาคกลาง, เหนือ), บุกหนาม, บุกหลวง(แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ :   Elephant yam, Stanley’s water-tub ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amorphophallus campanulatus Bl.ex Dence.(A.paeoniifolius (Dennst.) Nicolson ชื่อวงศ์ :   ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นบุก...
ผักหนาม

ผักหนาม

ชื่อสมุนไพร : ผักหนาม ชื่ออื่นๆ : กะลี (มลายู, นราธิวาส), บอนหนาม (ไทลื้อ, ขมุ), ผะตู่โปล่ เฮาะตู่คุ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lasia spinosa (L.) Thwaites. ชื่อวงศ์ : Araceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ผักหนาม เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเป็นเหง้าแข็งอยู่ใต้ดินทอดเลื้อย ทอดขนานกับพื้นดิน ตั้งตรงและโค้งลงเล็กน้อย ชูยอดขึ้น มีหนามแหลมตามลำต้น ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร...
เผือก

เผือก

ชื่อสมุนไพร : เผือก ชื่ออื่นๆ : บอนหรือตุน(ภาคเหนือ), บอน(อีสาน), บอนเขียว, บอนจีนดำ, บอนท่า, บอนน้ำ(ภาคใต้), โอ่วไน, โอ่วถึง, โทวจือ(จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Colocasia esculenta (L.) Schott ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเผือก เป็นพืชล้มลุก คล้ายต้นบอน...