วันจันทร์ 21 พฤษภาคม 2018

กรอกข้อมูลที่ต้องการติดต่อในแบบฟอร์มด้านล่าง

การเขียนอ้างอิงเอกสารจากเว็บไซต์ "สมุนไพรดอทคอม"

ผู้แต่ง. ปีที่สืบค้น. ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : ชื่อ URL. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น.

EX.

ชัยยุทธ  บุญฑริกรัตน์. ๒๕๖๐. สมุนไพรไทย. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://www.samunpri.com. ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐