Thursday, November 30, 2023
Home พืชวัตถุ พืชสมุนไพร-จำพวกเห็ด

พืชสมุนไพร-จำพวกเห็ด

พืชสมุนไพร-จำพวกเห็ด เห็ดสมควรจัดเห็ดอยู่ในพืชวัตถุ เนื่องเพราะเห็นนี้ใช้เพาะปลูก และเจริญเติบโตคล้ายพืช