Sunday, June 4, 2023
Home พืชวัตถุ พืชสมุนไพร-จำพวกหญ้า

พืชสมุนไพร-จำพวกหญ้า

พืชสมุนไพร-จำพวกหญ้า ได้แก่ พรรณไม้ที่เป็นกอ เป็นเถา หรือเป็นต้นก็มี มีทั้งเกิดอยู่บนบก ในน้ำ เกิดขึ้นบนเนินผา กำแพงโบสถ์และบนเจดีย์เก่า ๆ นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ และปรุงเป็นยาได้ ดังต่อไปนี้