Friday, June 2, 2023

กลุ่มถ่ายพยาธิ

สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มถ่ายพยาธิ ประกอบด้วยสมุนไพร แก้ว ทับทิม มะเกลือ มะขาม มะเฟือง มะหาด เล็บมือนาง