แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 • วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2547). คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์. พิมพลักษณ์ : กรุงเทพมหานคร.
 • วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2540). สารานุกรมสมุนไพร. โอเอส พรินท์ เฮ้าส์ : กรุงเทพมหานคร.
 • วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. (2539). พจนานุกรม สมุนไพรไทย. ประชุมทองการพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร.
 • เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. (2526). ไม้เทศเมืองไทย. สำนักพิมพ์พิทยาคาร : กรุงเทพมหานคร.
 • สมสุข มัจฉาชีพ. (2542). พืชสมุนไพร ฉบับปรับปรุงใหม่. บ.รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด : กรุงเทพมหานคร.
 • อุทัย สินธุสาร. (2545). สมุนไพรร้านเจ้ากรมเป๋อ. อาศรมศิลป์และศาสตร์ : กรุงเทพมหานคร.
 • เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ,นิจศิริ เรืองรังษี, กัญจนา ดีวิเศษ. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง. กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด, 2549.
 • เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, ธวัชชัย มังคละคุปต์, วัชรีพร คงวิลาด, สุจิรัตน์ มาทองแดง, รัตติกาล วิเคียน. (2549). สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคอีสาน. บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด : กรุงเทพมหานคร.
 • เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, ธวัชชัย มังคละคุปต์, วัชรีพร คงวิลาด, สุจิรัตน์ มาทองแดง, รัตติกาล วิเคียน. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ. บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
 • นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์. (2547). สมุนไพรไทย เล่ม 1. ฐานการพิมพ์ จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
 • กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม. ไม่ระบุปีที่พิมพ์และสำนักพิมพ์.
 • สมาคม ร.ร.แพทย์แผนโบราณ สำนักวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์). ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคหนึ่ง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. ท่าเตียน พระนคร : อำพลพิทยา, 2507
 • สมาคม ร.ร.แพทย์แผนโบราณ สำนักวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์). ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสอง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. ท่าเตียน พระนคร : อำพลพิทยา, 2510
 • สมาคม ร.ร.แพทย์แผนโบราณ สำนักวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์). ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสาม) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. ท่าเตียน พระนคร : อำพลพิทยา, 2512
 • เต็ม สมิตินันทน์. (2523). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร์-ชื่อพื้นเมือง). กรุงเทพฯ: หจก.ฟันนี่พับบลิชชิ่ง.
 • วีระชัย ณ นคร. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4. โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, 2544