สารานุกรมพืชในประเทศไทย

สารานุกรมพืชในประเทศไทย

สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

ราชันย์ ภู่มา

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลพืช 1,612 ชนิด ใน 807 สกุล จำนวน 209 วงศ์ ทั้งพืชพื้นเมืองและพืชต่างถิ่น มีภาพประกอบรวมทั้งหมด 3,678 ภาพ

<ดาวโหลดหนังสือ>

 

Scroll to top