สรรพคุณเภสัช

สรรพคุณเภสัช  คือ  การรู้จักสรรพคุณของวัตถุที่จะนำมาใช้เป็นยารักษาโรคหลักสรรพคุณเภสัชนี้เป็นหมวดที่สำคัญยิ่ง  ท่านต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  เพราะตัวยาแต่ละอย่าง  ถ้าไม่รู้สรรพคุณแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์  อะไรเลย  ท่านอาจคิดว่าตัวยานั้นมีอยู่มีอยู่มากมายจะจำได้อย่างไร  นี่เป็นปัญหาของทุกท่าน  มักจะคิดว่าตัวยามีสรรพคุณแก้อะไร  ยากที่จะจำให้ได้  จึงขอแนะสิ่งที่ท่านต้องจดจำให้ได้ก่อนคือ  “รสยา”  ซึ่งรสของตัวยานี้จะแสดงถึงสรรพคุณของตัวนาใช้รักษาโรคการรู้จักว่ายานั้นมีสรรพคุณรักษาโรคอย่างไรสรรพคุณของยาสมุนไพรแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรสของสมุนไพรนั้นๆ  เพราะรสแต่ละรสจะมีสรรพคุณใยการรักษาโรคต่างกัน  ซึ่งเภสัชกรต้องศึกษาให้รู้จักรของยาให้ถ่องแท้  แล้วรสยานั้นเองจะแสดงสรรพคุณทันที  การจำแนกรสยาสามารถแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ

  1. ยารสประธาน  แบ่งออกเป็น  3  รส
  2. รสของตัวยา  แบ่งออกเป็นยา  4  รส , ยา 6  รส , ยา 8  รส  และยา  9  รส
Scroll to top