สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชนิพน์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก

พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา

แต่ปู่ย่าตายายใช้กันมา

ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป

เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรศึกษา

วิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัย

รู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพร

เพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดกาล"

Scroll to top