บทไหว้ครู เป็นส่วนหนึ่งในคัมภีร์ฉันทศาสตร์

ข้าขอประนมหัตถ์ พระไตรรัตนนาถา

ตรีโลกอมรมา อภิวาทนาการ

อนึ่งข้าอัญชลี พระฤาษีผู้ทรงญาณ

แปดองค์เธอมีฌาน โดยรอบรู้ในโรคา

ไหว้คุณอิศวเรศ ทั้งพรหมเมศทุกชั้นฟ้า

สาปสรรค์ซึ่งหว้านยา ประทานทั่วโลกธาตรี

ไหว้ครูกุมารภัจ ผู้เจนจัดในคัมภีร์

เวชศาสตรบรรดามี ให้ทานทั่วแก่นรชน

ไหว้ครูผู้สั่งสอน แต่ปางก่อนเจริญผล

ล่วงลุนิพพานดล สำเร็จกิจประสิทธิ์พร

บทความก่อนหน้านี้สมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทย
บทความถัดไปเพลงสมุนไพร จากวงสมุนไพร