ในหลวงกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

121

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : แผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : Funny & Healthy Channel