ในการเรียนเภสัชกรรมไทยนั้น จำเป็นต้องได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง การเดินป่าศึกษาสมุนไพรร่วมกับหมอพื้นบ้านศึกษาต้นยาก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่พึงศึกษา..