มหาพิกัดตรีสาร ตรีสารเป็นพิกัดยาในเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) ถ้าจะใช้แก้ในสมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน ดังนี้

1) มหาพิกัดตรีสาร ถ้าจะแก้เสมหะสมุฎฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  • รากเจตมูลเพลิง 8 ส่วน (ปิตตะ)
  • เถาสะค้าน 4 ส่วน (วาตะ)
  • รากช้าพลู 12 ส่วน (เสมหะ)

2) มหาพกัดตรีสาร ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  • รากเจตมูลเพลิง 12 ส่วน (ปิตตะ)
  • เถาสะค้าน 8 ส่วน (วาตะ)
  • รากช้าพลู 4 ส่วน (เสมหะ)

3) มหาพิกัดตรีสาร ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  • รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน (ปิตตะ)
  • เถาสะค้าน 12 ส่วน (วาตะ)
  • รากช้าพลู 8 ส่วน (เสมหะ)

บทความก่อนหน้านี้มหาพิกัดตรีกฏุก
บทความถัดไปพิกัดทศกุลาผล