คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา

คัมภีร์นี้กล่าวถึง ทุรวสา 32 จำพวก คือ ทุราวสา 12 จำพวก และปะระเมหะ 20 จำพวก ทุรวสา 12 จำพวก แบ่งออกเป็น ทุรวสา  4 จำพวก มุตฆาต 4 จำพวก มุตกิด   4 จำพวก ปะระเมหะ 20 จำพวก แบ่งออกเป็น สัณฑะฆาต 4 จำพวก อังคสูตร 4 จำพวก ช้ำรั่ว 4...