วันศุกร์ 3 กรกฎาคม 2020

ทฤษฎีการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์เพื่อการบำบัดโรค

การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ หมายถึง การนวดด้วยท่าทางทั่วไป ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในการนวด และยังสามารถใช้อวัยวะอื่น ๆ เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยในการนวดได้ ความรู้เบื้องต้นของการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ ข้อพึงระวังของหมอนวด หมอนวดต้องรักษาสุขภาพทั้งทางกายและใจ หมอนวดต้องเป็นผู้มีศีลธรรม คือ ไม่ดื่มสุรา ไม่เจ้าชู้ ไม่หลอกลวง สถานที่นวด ไม่ควรเป็น โรงยาฝิ่น โรงน้ำชา บ่อนการพนัน สถานที่สาธารณต่าง...

ทฤษฎีคัมภีร์ทางเวชกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับการนวด

ประเภทของลม ประกอบด้วย 6 ลม คือ อุทังคมาวาตา (ลมพัดขึ้นเบื้องสูง) อโธคมาวาตา (ลมพัดลงเบื้องต่ำ) กุจฉิสยาวาตา (ลมในท้องนอกลำไส้) โกฏฐาสยาวาตา (ลมในท้องอยู่ในลำไส้) อังคมังคานุสารีวาตา (ลมพัดทั่วกาย) อัสสาสะ ปัสสาสะวาตา (ลมหายใจ) ตัวคุมธาตุลม มีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่ หทัยวาตะ (ลมที่เกี่ยวกับหัวใจ...

ทฤษฎีคัมภีร์ทางการเภสัชกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับการนวด

ยาที่ใช้ในการรักษาร่วมกับการนวด ยาต้ม เช่น ยาต้มแก้กระษัยเส้น ยาพอก เช่น ยารักษาจับโปงเข่า รักษาอาการเหน็บชา ยาพอก”ยาพระแสงจักร” ยาพอกแก้อาการปวดศีรษะ ยาทา เช่น ยาทาแก้กร่อนลม กษัยลม หรือน้ำมันนวด ยาผง เช่น ยาผงแก้อาการลมพัดในลำไส้ ยาแก้ลมตะคริว ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ลมอัมพาต ยาแก้ลมผูกธาตุให้เป็นพรรดึก ยานัตถุ์ เช่น...

ทฤษฎีคัมภีร์ทางการผดุงครรภ์ไทยที่เกี่ยวข้องกับการนวด

การนวดบำบัดในระยะก่อนคลอด ส่วนมากเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย การนวดบำบัดในระยะหลังคลอด ในอดีตจะมีการนวดกล่อมมดลูก เพื่อให้มดลูกเข้าอู่เร็ว ช่วยในการขับน้ำคาวปลาไม่ให้คั่งค้าง และช่วยให้ไม่ให้เกิดภาวะมดลูกหย่อน ในปัจจุบัน มีการนวดหลังคลอด ซึ่งมีท่านวดที่เรียกว่า ท่านวดเข้าตะเกียบ โดยหลังคลอดจะมีอาการขัดขา ขัดสะโพก เดินไม่สะดวก เนื่องจากการขยายตัวของรอยต่อกระดูกเชิงกรานขณะคลอด การนวดเข้าตะเกียบจะช่วยให้ข้อต่อกลับเข้าที่

ธาตุสมุฏฐาน เส้นประธานสิบและสัญญาณห้า

ธาตุสมุฏฐาน ปัถวีธาตุ ประกอบด้วย อวัยวะ 18 อย่าง และอื่น ๆ อีก 2 อย่าง ได้แก่ เกศา (ผม) เมื่อพิการ เจ็บตามหนังศีรษะและผมร่วง ผมหงอก แห้ง แตกปลาย โลมา (ขน) เมื่อพิการ เจ็บตามผิวหนังและขนร่วง นขา (เล็บ)...

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกระดูกและกล้ามเนื้อ กระดูก ในร่างกายคนเรามีกระดูก 206 ชิ้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กระดูกแกนตัวมี 80 ชิ้น (กะโหลกศีรษะ กระดูกสันอก กระดูกซี่โครง) และกระดูกรยางค์มี 126 ชิ้น (กระดูกไหล่ กระดูไหปลาร้า กระดูกสะบัก กระดูกต้นแขน กระดูกปลายแขน กระดูกข้อมือ กระดูกมือ...

การเตรียมความพร้อมการนวดแผนไทย

ความหมายและความสำคัญของการเตรียมความพร้อมการนวดแผนไทย ความหมายของการนวด แยกได้ 4 ประการ คือ การนวด คือ การบรรเทาความไม่สบายในเบื้องต้นของมนุษย์ การนวด คือ การสัมผัส โดยใช้ส่วนของร่างกาย กระทำการนวด หรืออุปกรณ์นวดกระทำต่อส่วนที่มีอาการเจ็บป่วย การนวด คือ การกระทำต่อความรู้สึก ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความใกล้ชิดผูกพันเอื้ออาทรต่อกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง การนวด คือ ศิลปะ ผลของการนวดที่ดี มี...

การนวดให้ประทับใจ

องค์ประกอบของการนวดให้ประทับใจ การนวดไทยอย่างมีคุณภาพเป็นที่ประทับใจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือผู้นวด คุณลักษณะที่ดีของผู้นวด ควรเป็นดังนี้ ถูกตา ต้องใจ ใฝ่รู้ คู่ฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ดำรงตน ลักษณะของผู้นวดที่ไม่ดี คือ หลงตัวเอง เก่งเกิน เมินความรู้ ถือตัว มัวเมา เทคนิคการนวดให้ประทับใจ เทคนิคการนวดให้ประทับใจ มีดังนี้ กระทำการนวดอย่างมีสติ ก่อนนวดควรทำสมาธิ คือการไหว้ครู ในขณะนวดต้องตั้งใจนวด โดยมีหลักการนวดคือ มืออยู่ใด...

ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยภาคเหนือ

ปรัชญาและแนวคิดของการนวดแผนไทยภาคเหนือ การแพทย์พื้นบ้านภาคเหนือได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากพุทธศาสนาผสานกับความเชื่อเรื่องผีและพิธีกรรมทางลัทธิพราหมณ์ โดยมีความเชื่อว่า การกำเนิดของคนประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 และมีพลังจิต หรือที่เรียกว่า ขวัญ เข้ามาเชื่อมต่อกับอวัยวะทั้ง 32 เพื่อการรับรู้และแสดงอาการต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเชื่อว่า สิ่งเป็นอยู่ตามธรรมชาติ สาเหตุที่เกิดโรคว่า คนประกอบขึ้นด้วยรูปและนาม อย่างสมดุลและสัมพันธ์กัน เมื่อมีเหตุที่ทำให้เสียสมดุล จะมีผลกระทบกับสุขภาพได้ การนวดพื้นบ้านภาคเหนือ เรียกว่า นวดเอาเส้นเอาเอ็น ในท้องถิ่นอื่น เรียกว่า...

ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยภาคกลาง

ปรัชญาและแนวคิดของการนวดไทยภาคกลาง การนวดพื้นบ้านภาคกลางเป็นวิธีการรักษาแบบการแพทย์พื้นบ้านที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการนวดจากประสบการณ์ตรงโดยการนวดให้คนใกล้ชิด คนในครอบครัว การนวดพื้นบ้านภาคกลางมีลักษณะเหมือนกับการนวดพื้นบ้านภาคอื่น ที่การเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเอ็นและจุดนวด แต่จะแตกต่างกันตรงรายละเอียด เทคนิค วิธีการและการเรียกชื่อ ข้อสังเกตที่เด่นชัดอีกประการของการนวดพื้นบ้านภาคกลางคือ การใช้สมุนไพรและการประคบสมุนไพรร่วมกับการรักษา รูปแบบวิธีการนวดแผนไทยภาคกลาง เทคนิคและวิธีการพื้นบ้านภาคกลาง มีดังนี้ การกดจุด การบีบ การบิด การคลึง การดึง การดัด การเหยียบ การรีดเส้น การเหยียบเหล็กแดง (คล้ายการย่ำขาง แต่ต่างกันที่เทคนิควิธีการ...