พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จำแนกออกได้เป็นพืชจำพวกต้น, พืชจำพวกเถา-เครือ,พืชจำพวกหัว-เหง้า,พืชจำพวกผัก และพืชจำพวกหญ้า

ขี้ครอก

ขี้ตุ่น

เข็มขาว

เข็มแดง

เข็มทอง

เข็มป่า

สมุนไพรน่ารู้

ไผ่เหลือง

มะลิลา

ผักเบี้ยใหญ่

ประยงค์

สมุนไพรยอดฮิต