วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2017

คัมภีร์ชวดาร

คัมภีร์ชาดาร กล่าวถึง          ในคัมภีร์นี้กล่าวถึงลมที่บังเกิดโทษแต่มนุษย์ทั้งหลายจะเกิดสรรพโรคต่างๆ ก็อาศัยโลหิต และลม บังเกิดโทษให้ถึงตายเป็นอันมากนั้น เพราะแพทย์ไม่ได้กำหนดรู้ อุปมาเหมือนนายเรืออันประมาทในท้องมหาสมุทร ลมพัดเรือแตกอับปางก็เป็นเหยื่อแก่มัจฉา เป็นอันมาก ลมที่ให้โทษแก่มนุษย์ คือลมอุทธังคมาวาตา พัดขึ้นเบื้องบน ลมอโธคมาวาตา  พัดลงเบื้องต่ำ แต่สะดือขึ้นถึงศีรษะ เรียกว่า...

คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร

ในคัมภีร์นี้ จะกล่าวถึงลม ที่ทำให้เกิดโรค และมีอาการต่างๆ ตามลักษณะของลม 10 ประการ คือลมเป็นก้อน เป็นดาน ตั้งอยู่เบื้องขวา มีนาภีเป็นที่สุด ชื่อว่า ทักษณะคุละมะ ลมเป็นก้อนเป็นดาน ตั้งอยู่เบื้องซ้าย มีนาภีเป็นที่สุด ชื่อว่า วามะกะคุละมะ ลมเป็นก้อนเป็นดาน ตั้งอยู่เบื้องต่ำแห่งนาภี  ชื่อว่า โลหะคุละมะ ลมเป็นก้อนเป็นดาน ตั้งอยู่เบื้องบนแห่งนาภี...