วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2017

คัมภีร์อภัยสันตา

พระคัมภีร์อภัยสันตา ว่าด้วยเรื่องของโรคตาทุกชนิดจำนวน ๒๑ ชนิด ๑. ต้อหมอก ตามัวเป็นฝ้าขาวในตาดำ ตาบวทฃมและปวด มี ๓ อย่าง๑.๑ เกิดเพื่อโลหิต เดือน ๕-๖-๗-๘๑.๒ เกิดเพื่อกำเดา เดือน ๘-๙-๑๐-๑๑๑.๓ เกิดเพื่อเสมหะระคนกัน เดือน ๑๒ -๑ – ๒ – ๓๒. ต้อเกิดที่ตาดำ...