วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2017

คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย

คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย กล่าวถึงการค้นสาเหตุแห่งไข้ การวินิจฉัยโรค การตรวจโรค หรือการพยากรณ์โรคและไข้ต่างๆ โดยกล่าวถึงกองพิกัดสมุฏฐาน 4 ประการ คือธาตุสมุฎฐาน ฤดูสมุฎฐาน อายุสมุฎฐาน กาลสมุฎฐานสมุฎฐานทั้ง 4 ประการนี้ แพทย์ทั้งหลายพึงเรียนรู้ไว้ให้แจ้ง เพราะเป็นที่ตั้งแห่งภูมิโรค และภูมิแพทย์ทั้งปวง แพทย์ใดมิได้รู้แจ้ง แพทย์นั้นชื่อว่า "มิจฉาญาณแพทย์" แพทย์ใดประกอบด้วยวิจารณปัญญารู้แจ้ง แพทย์นั้นชื่อว่า “เสฎฐญาณแพทย์” กองพิกัดสมุฏฐาน 4 ประการ...

คัมภีร์โรคนิทาน

ในคัมภีร์พระบรมอรรถธรรม ว่าด้วยคนจะถึงความมรณะสิ้นอายุ เทวทูตในธาตุทั้ง 4 ก็สำแดงออกมาให้ปรากฏโดยมโนทวารอินทรีย์ ธาตุ อันใดจะขาด จะหย่อน จะพิการ อันตรธานประการใดก็ดี มีแจ้งอยู่ในคัมภีร์มรณะญาณสูตรแล้วความมรณะ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือมรณะด้วยโบราณโรค มรณะด้วยปัจจุบันโรค1. มรณะด้วยโบราณโรค คือ ตายโดยปกติ ตายโดยลำดับขันธ์ชวนะเร็ว ธาตุทั้ง 4 ล่วงไปตามลำดับ...

คัมภีร์ธาตุวิภังค์

คัมภีร์ธาตุวิภังค์ กล่าวถึง สาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล และอาการที่เกิดขึ้น เมื่อธาตุที่ 4 พิการ ได้แก่ ธาตูทั้ง 4 ขาดเหลือ ธาตุทั้ง 4 พิการตามฤดู และยารักษา และธาตุทั้ง 4 พิการ และยารักษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาเหตุการเสียชีวิตของบุคคลบุคคลตายด้วย ปัจจุบันกรรมและปัจจุบันโรค คือ โอปักกะมิกาพาธ...

คัมภีร์ธาตุวิวรณ์

1. ธาตุ 4 พิการ1.1 ปถวีธาตุพิการ ทำให้กายคนไข้แข็งกระด้าง ตึงชา เนื้อหนังเหี่ยวแห้ง แข็งดังขอนไม้ เปรียบดังอสรพิษกฎมุข ขบตอด 1.2 อาโปธาตุพิการ ให้พรุนเปื่อย เป็นหิด เป็นฝี บางทีเป็นเม็ดคันทั่วกาย มีน้ำเหลืองไหลปรี่ กลิ่นเหม็นเน่า เปรียบ ดั่งงูปูติมุข ขบตอด มีพิษซ๋านทั่วกาย 1.3 เตโชธาตุพิการ ให้รุ่มร้อนเป็นกำลัง...

คัมภีร์เวชศึกษา

กิจของหมอ หมอยา คือผู้ที่ชำนาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่เข้าใจในวิธีนวดก็เรียกว่า หมอนวด หมอ มาจากคำว่า เวชะ คนมีความรู้ แผลงมาเป็น แพทย์ แปลออกเป็นคำไทยว่า หมอหมอที่จะเป็นผู้รู้ชำนาญในการรักษาโรคได้นั้น จะต้องรู้กิจ 4 ประการ ในเบื้องต้นเสียก่อน แบ่งออกเป็นหมวด ดังนี้ คือกิจ 4 ประการหมวดที่ 1 รู้ที่ตั้งที่แรกเกิดโรค หมวดที่ 2 รู้จักชื่อโรค หมวดที่ 3 รู้จักยาสำหรับแก้โรค หมวดที่...